(m)értékvesztés

A Csonkás-fürdő szabályozási terve

A jelenleg érvényes településrendezési tervben a Ligetek melletti és a Csonkás Budapesti úttal szembeni területe „Szabályozási Terv Készítésének szükségességével” volt jelölve, és felhasználására az alábbi célok lettek felsorolva:

 • Kio Különleges terület, Idősek otthona;
 • Kjz Különleges terület, Intézményi;
 • Ksr Különleges terület, Sport-rekreáció,
 • Keü Különleges terület, Egészségügyi;
 • Lke Kertvárosias lakóterület;
 • Vt Településközpont vegyes terület;
 • Z Zöldterület;
 • V Vízgazdálkodási terület,

ám semmilyen ennél részletesebb szabályozás még nem érintette.

A november 17-i testületi-ülésen a „Csonkás-fürdő szabályozási terve” című 8. napirendi pont arra irányul, hogy ennek részletes szabályozásával módosítsa a település rendezési tervét. Sajnálatos, hogy az előterjesztéshez nem lett Veresegyház hivatalos honlapján semmilyen használható szakanyag feltéve, annak ellenére, hogy az elektronikus információszabadságról szóló 2005. évi XC. törvény arra kötelezi az önkormányzatokat, hogy a jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumai a benyújtás időpontját követően azonnal felkerüljenek. (Egyébként most csak ebben az egy vonatkozásban marasztalható el az önkormányzat, mert – az eddigi szokással ellentétben – most minden előterjesztés időben felkerült a honlapra.) Így a jogalkotásról szóló 1987. évi XI. törvény által biztosított véleménynyilvánítás észrevételezési jogával élni tartalmilag nem lehet. Ugyanakkor az egyesületünk részéről Zsolt Péter meghívót kapott a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság azon ülésére, amelyen a kérdést tárgyalták. (Erről részletesebben.)

Ezen a bizottsági ülésen kiderült, hogy a megbízott Pestterv Kft. olyan szabályozást készített elő, (nyilván megrendelésre) amely szinte minden befektetői igényt kielégíthet, azaz valójában nem szabályoz.

A terület nagy részét vegyes felhasználású területté nyilvánítják, ami a korábbihoz képest területfelhasználási növekedést jelent. A 11 méteres párkánymagasság engedélyezésével egyértelműen növekedni fog a felhasználási intenzitás, de mindenféle kiszámíthatóság nélkül. Lehetséges, hogy a lakosságszám növekedését eredményezi a tervezet, amellyel folytatódik az a piramisjáték, amiről már bebizonyosodott, hogy több megoldatlan problémát és pénzügyi terhet jelent hosszútávon, mint amit képes kezelni az önkormányzat. A tervezetnek megfelelő értékesítés kiteszi a várost a spontán, irányítatlan növekedésnek. Ezt a koncepciótlanságot szolgálja ki a Pestterv. (Egyébként az önkormányzat 2003-ban meghatározott és máig érvényes, bár nem propagált, településfejlesztési koncepciójának – minden józan mérlegelés szerint – sem felel meg a januárban elfogadott településrendezési terv, és most ezzel a szabályozással folytatják ezt.)

A tervezett módosítás az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (9) bekezdése szerint újabb egyeztetési eljárást követel meg jogilag, de mintha erről megfeledkeztek volna, ugyanis az alábbi szerepel az előterjesztésben:

„…jelen előterjesztés szerinti módosításával elfogadásra kerül a Csonkás-fürdő szabályozási terve is”.

A határozati javaslat pedig kimerül az alábbiban:

„Veresegyház Város Önkormányzat Képviselő-testülete megalkotja a … /2008. (XI.18.) rendeletét a helyi építési szabályzatról szóló 1/2008. (I. 30.) sz. rendelet módosítására.

A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a Városfejlesztési, Gazdasági és Idegenforgalmi Bizottság módosító javaslatait építse be a rendeletbe.

Határidő: 2009. január 1.

Felelős: Pásztor Béla polgármester

Felelős: Kihirdetésért Dr. Tahon Róbert jegyző”

 

A határozatot (a hivatkozott) jogszabályi előírások szerint szükséges volna kiegészíteni azzal, hogy a készítés alatt lévő tervet egyeztetni kell

 • a tervtanáccsal;
 • a közigazgatási szervezetekkel;
 • az érintett települési önkormányzati szervezetekkel;
 • az érdek-képviseleti és társadalmi szervekkel,

határidő megjelöléssel.

Ezt követően a településrendezési eszközöket az elfogadásuk előtt – az el nem fogadott véleményekkel és azok indokolásával együtt – a polgármesternek legalább egy hónapra a helyben szokásos módon közzé kell tennie azzal, hogy az érintettek a közzététel ideje alatt azokkal kapcsolatban észrevételt tehessenek, továbbá meg kell küldenie szakmai véleményezés céljából a megyei főépítésznek, valamint a fejlesztési koncepciókat a településfejlesztésért és településrendezésért felelős miniszternek. A szóban forgó településrendezési eszközt ezen előírt véleményeztetési eljárás lefolytatása nélkül törvényellenes elfogadni.

Hiányoljuk a jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiakat is:

 • A tervezetnek figyelembe kéne venni a népesség demográfiai fejlődését, a környezet-, a természetvédelem összehangolt érdekeit, különös tekintettel a víz, a levegő, a talaj, a klíma és az élővilág védelmére, valamint a közüzemi ellátás, különösképpen az energia- és a vízellátás, a hulladékkezelés, a szennyvízelhelyezés és -kezelés biztosítását, az arra alkalmas természeti adottságok gyógyászati hasznosításának elősegítését és védelmét, amikre vonatkozó elemzést nem láttunk.
 • Az újonnan beépítésre szánt területek kijelölésével egyidejűleg a település közigazgatási területének – a külön jogszabály alapján számított – biológiai aktivitás értéke az átminősítés előtti aktivitás értékhez képest nem csökkenhet. Hol van ez kimutatva?
 • A települések beépítésre szánt területe csak olyan területfelhasználás céljára növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt és igénybe vett területén belül nincs megfelelő terület. Ez sincs kimutatva.

A továbbgondolásához és javításához tanácsoljuk, hogy olyannak kéne lenni a tervezetnek, hogy az a terület felértékelését szolgálja, hogy az esetleges hasznot a város arassa le. Az erre vonatkozó stratégiát számokkal kell megalapozni!


Most érkezett egy olvasónktól egy kiegészítés a cikkhez:

Csak néhány szemponttal egészíteném ki Szazsó írást,

– nem korlátoznák 11 méterre a magasságot!
– olyan javaslat született, hogy a magas épületek számát, arányát korlátozzák, ezzel az a gond, hogy melegágyat teremt a korrupciónak és teljelsen kaotikus állapot alakulhat ki. Ha az egyiknek lehet, akkor miért nem a másiknak is, ki dönti el stb…

Szóval teljesen hibás az egész, mindenben egyetértek Szazsóval. reki