Költségvetési koncepciótlanság

Koncepciót ne keressen a szövegben, és az adósság is kezelhetetlen szintre nőtt. Atlantisz süllyedésének paródiája jut eszünkbe.

E L Ő T E R J E S Z T É S

Veresegyház város 2012. évi költségvetési koncepciója

 

Tisztelt Képviselő-testület!

Városunk, korábban falunk önkormányzati éves költségvetését mindig nagy felelősséggel állítottuk össze. E felelősséggel összeállított költségvetés szinte minden esetben a külső értékelők szemében a rendkívül veszélyes, a nagyon feszített, a szinte végrehajthatatlan jelzőket jelentették.

Az elmúlt időszak fejlődési eredményei, amelyeket városunk elért, azt bizonyítják, hogy e tényleg nagyon feszített és rizikóval teli költségvetéseket helyesen tervezte meg önkormányzatunk, mert a végrehajtásuk ugyan sok munkát igényelt, de sorra születtek meg eredményeink.

Ma már városunk külső megjelenésében is, és intézményeinek tartalmában is elérte a kisvárosi szintet.

Intézményeink – bölcsődétől az idősek otthonáig – minden igényt ki tudnak elégíteni.

Működési színvonaluk magas, megfelel a lakosság elvárásainak.

A rövidesen lezáruló 2011-es esztendőt jó érzéssel hagyhatjuk magunk mögött.

Az elkövetkezendő 2012-es esztendő költségvetési koncepcióját a takarékosság jegyében készítettük el. A ma is tapasztalható kiszámíthatatlan gazdasági környezet hozhat meglepetéseket. Ezekre fel kell készülnünk. Tehát 2012-ben az építkezéseink ütemét lassabbra kell fogni, hogy kellő pénzügyi tartalékkal rendelkezzünk az esetleg bekövetkező fent említett helyzetekre. Gondolnunk kell arra is, hogy a lakosság közül többen kerülhetnek nehéz helyzetbe, amelyben az önkormányzatnak segítőképesnek kell lennie. A koncepcióban már megjelölt költségvetési bevételek és kiadások ezt a szándékot tükrözik.

Városunkban nem lehet olyan személy, akiről valaki vagy az önkormányzat ne gondoskodna.

Természetesen fejlesztéseinkhez meg kell teremteni, határozni bevételeinket, amelyek fedezik az előbbi szándékból következő kiadásainkat. Önkormányzatunknak meg kell tartani és növelni kell azt a képességét, hogy önfenntartó, öngondoskodó legyen. A jövőben is azt kell szem előtt tartanunk, hogy a létrehozott létesítmény önmagát fenntartsa, azaz gazdaságosan működjön. Ezt a szemléletet már a tervezés során nagyon komolyan kell venni, és a működés metodikáját úgy kell megtervezni, hogy az a legkevesebb energiát és élő munkát igényelje. Természetesen ahol az élő munka szükséges, elsősorban ott azt kell gazdaságosan szervezni.

Szólok néhány célkitűzésről, amelyek előkészítését már 2011-ben megkezdtük, így:

a.) A termálfűtés kialakítása a Sportföld út, Rózsavölgyi út és Erkel utcák által határolt területen, ahol közel 200 lakás található. Ha a benyújtott pályázaton nyerünk, akkor ezt meg kell valósítanunk. E munka kísérlet is ahhoz, hogy a termálfűtés a családi házas övezetekben mennyire eredményes és mennyire működik jól. Ennek a tervezett beruházási költsége a 80 MFt elnyerhető összeget is magában foglalóan 273 MFt.

A Ligetek térségének nagyobb részén a csapadékvíz csatornahálózat hiányzik, így nagyobb esőzésekkor, hóolvadáskor a talajban felgyülemlik a víz, és olykor lakóházakat vesz körül, vagy teszi járhatatlanná egy időre az utcákat.

E gondot meg kell oldanunk 2012-ben, amelynek teljes költségigénye 280 MFt, amelyben benne van a 80 MFt már elnyert eu-s és magyar állami támogatás.

Az utak építése – ahol még nincs út, vagy a meglévő már nagyon rossz -, egyre sürgetőbb. A 2012-es évben a koncepcióban tervezetten a Pázmány utca, Petőfi úttól a Dobi utcáig terjedő szakasza épül meg.

Arra kell törekednünk, hogy a tervezett bevételeinken felül további bevételeink legyenek, amelyek lehetőséget adnak további szükséges utak építésére, ingatlan vásárlására, bérlakás vásárlásra, tervezői feladatokra, s apróbb kiadásokra.

A szennyvízhálózat és szennyvíztisztító bővítése és korszerűsítése költségvetése is szerepel a város költségvetésében. A 2012-es évben erre a célra 2.291 MFt-ot irányoztunk elő. Ezen összegnek a fedezete állami támogatás és a korábbi évben már felvett kedvezményes kamatozású hitel. A város koncepciójában megfogalmazott fejlesztési kiadásainknak összege – benne a szennyvíztisztítóval kapcsolatos építkezések is – 3.060 MFt.

Mindannyian tudjuk, hogy a fejlesztési szándékot nem lehet elfojtani, az az emberben benne munkál, éppen ezért nagy figyelmet kell fordítanunk e bevételeink teljesítésére. Fokozott figyelmet kell fordítani akár létszámbővítéssel is a kintlévőségek beszedésére.

Figyelemmel kell kísérnünk városunk munkanélküliségi helyzetét, és ezt az önkormányzat kereteink belül is önkormányzati pénz felhasználásával és vállalatokkal való együttműködésben is minden lehetséges eszközzel csökkenteni kell.

Hitelállományunkat 2012-ben hozzávetőlegesen 1 Mrd Ft összeggel kell csökkentenünk. A város intézményeinek működését a megszokott színvonalon kell biztosítanunk. A város likviditási helyzete a 2011-es évhez viszonyítva (nagyobb gondjaink így sem voltak) tovább javuljon.

Városunk koncepcióban megfogalmazott bevételi főösszege hitelműveletekkel együtt 9.905.636.000,- Ft,

kiadási főösszege az előbbi terminussal ugyanennyi.

 

E néhány gondolatot magában foglaló írásos előterjesztés mellékleteként csatoljuk a 2012-es esztendő költségvetésének pénzügyi táblázatait.

 

Kérem a Képviselő-testület tagjait, mindazokat, akik segítői lehetnek e koncepcióban megfogalmazott célok megvalósításában, városunk pénzügyi helyzetének javításában, hogy mindent tegyenek meg és tegyünk meg együtt, hogy az itt megjelölt célok teljesüljenek, és ezeken túl mind az útépítés, mind a sport, mind más intézmények tovább fejlődhessenek.

 

Veresegyház, 2011. november 30.

 

 

 

Pásztor Béla

polgármester