Fakivágás – lakossági panasz

Lakossági bejelentkezést kapott a Tavirózsa Egyesület fakivágás ügyben. És úgy tűnik némi szakmai vita is kibontakozott a természetvédők és a GAMESZ között, melyet az alábbiakban olvashat. Avagy az eredetit ld. itt.


Pásztor Béla

Veresegyház Város Önkormányzata

2112 Veresegyház, fő út 106.

 

Tárgy: Fakivágás a Folyás-patak nyugati mellékága mentén

 

Tisztelt Polgármester Úr!

 

Egyesületünk 2011. február 17-én lakossági bejelentést kapott az ügyben, hogy az önkormányzat (GAMESZ) több száz, jelentős részben idős (60-70) éves fát vágatott ki a Folyás-patak egyik nyugati mellékága mentén, több száz méter hosszan, a GE Kisrét utcai telephelyétől nem messze.

Polgári Természetőr Szolgálatunk még a bejelentés napján terepi szemlét tartott (ld. a fotómellékletet) és egyeztettünk Nagy József Attilával, a GAMESZ megbízott vezetőjével. A vezető tájékoztatása szerint a patakág tervezett kotrása miatt vágták ki a fákat, ugyanis a vasúti töltésnél a patak vize a kis átmérőjű áteresz miatt felduzzad, veszélyeztetve a töltést.

 

Ezúton tesszük meg észrevételeinket és javaslatainkat a beavatkozás kapcsán:

 

Egyetértünk azzal, hogy a töltés – és általában a veresegyházi ingatlanok – ár- és belvízi veszélyeztetettségét mindenképpen meg kell szüntetni, azonban ezt – ahol lehetséges – természetkímélő módon javasoljuk megvalósítani.

 

A rendkívül csapadékos időjárás és a felszín közeli talajvíz miatt a keskeny, csekély vízhozamú patakág(ak) kotrása érdemben nem fog javítani a belvizes helyzeten, sőt a fenti esetben a kotrással a medret még gyorsabban fogja elhagyni a víz, mellyel a vasúti töltésnél még nagyobb vízállásos terület alakulhat ki.

Ezért a legsürgetőbb lépés az áteresz nagyobb méretűre cserélése lett volna. Megjegyezzük, hogy a fenti drasztikus beavatkozás helyett, illetve a fák megkímélése és a költségtakarékosság érdekében is célszerűbb lett volna a patakág jobb vagy bal partja mellett egy mesterséges árkot húzni. A kivágott fák többsége ugyanis a mederben volt, így a tervezett kotráshoz még ki kell szedni a nagy tuskókat is.

 

A még érintetlen patakszakasz élővilágának megőrzése érdekében, illetve a további fakivágások és kituskózás helyett ezúton kérjük a patakkal párhuzamos meder kialakítását. Egyes megmaradt fákon ugyanis madárfészek is látható (ld. a fotómellékletet), a tuskók pedig tavasszal még kihajthatnak.

 

Amennyiben Veresegyház bármely területén elengedhetetlen egyes területek vízelvezetésének javítása (pl. ingatlanok veszélyeztetése esetén), ott, ahol technikailag kivitelezhető, javasoljuk a nagy fákkal benőtt medrek „rendezése” helyett párhuzamos árkok kialakítását. Tovább lehet csökkenteni a beavatkozás mértékét, ha egyéb helyszíneken, illetve kisebb fák esetén „csak” a patakmederből és/vagy a patak egyik oldaláról termelik ki a növényzetet. (Rendelkezésre állnak mederben haladó kotrógépek, illetve sok esetben elegendő az egyik oldalon kialakítani az ún. fenntartósávot.)

 

Javasoljuk továbbá a „Hegy- és dombvidéki kisvízfolyások jó ökológiai állapotának és potenciáljának kialakítása, valamint megőrzése” c., MSZE 12333 számú előszabvány (ld. a mellékletet) alkalmazását Veresegyház kisvízfolyásainak vízrendezése kapcsán. A szántók és parlagok közé ékelődő patak menti zöldfolyosók fontos menedékhelyei a vízhez kötődő növény- és állatfajoknak (köztük számos védett madárfajnak), ezért megőrzésükre kiemelt figyelmet kell fordítani.

 

Ezúton hívjuk fel a figyelmét, hogy a fent említett, GE közelében található patakág átfolyik az országosan védett Ivacsi-láprét Természetvédelmi Területen (025 és 3699/1 hrsz), illetve ott éri el a Folyás-patakot. Egy esetleges kotráshoz, fakivágáshoz és mindennemű vízrendezési munkához hatósági engedélyt kell kérni a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől. Ezen a területen nem csak a védett fajok megőrzése miatt, hanem azért sem javasoljuk a fakivágást és a kotrást, mivel az élőhelyen szétterülő vizet a Folyás-patak elvezeti, így az nincs veszéllyel a szomszédos ingatlanokra.

 

Tájékoztatjuk, hogy „A fás szárú növények védelméről” szóló 346/2008. (XII. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat a közterületen lévő fás szárú növény kivágását követő 1 éven belül a köteles gondoskodni a növény helyben történő szakszerű pótlásáról.

 

Kérjük szíves tájékoztatását a pótlás mértékéről és tervezett helyszínéről.

Veresegyház Város Környezetvédelmi Programja (2009-2012) „Ökológiai Vízgazdálkodási Program” elkészítését írja elő 2011-es határidővel a természetvédelmi érdekek és az ár- és belvízvédelmi intézkedések összehangolása érdekében (57. oldal, V013-as sz. feladat).

A fenti Program mielőbbi elkészíttetését javasoljuk, mivel véleményünk szerint csak átfogó (a kül- és belterületi vízrajzi, vízgazdálkodási adottságokat és a szomszédos településeket is szem előtt tartó) Program mentén lehet hosszútávon sikeresen védekezni az ár- és belvíz ellen.

 

 

A Tavirózsa Egyesület igény esetén szívesen nyújt szakmai segítséget az ár- és belvíz helyzet tervezett kezelése kapcsán.

 

 

2011. február 21.

 

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Tatár Sándor s.k.

alelnök