Gáncs Gábor ötlete és az eljárás

Testületi ülés 2009. április 14 – De nem a lényegről 1.

 

2009 április 14-én testületi ülés volt. Néhány dolgot meg kellett volna tárgyalni, de nem tették. Ebből most az első pontot, mely talán a legfontosabb vizsgáljuk meg. Kicsit részletesebben elemzünk, mert érdemes mélyebbre ásni, hogy lássák, a demokrácia miként van kijátszva nálunk.

Amik napirendre sem kerültek, pedig kellett volna:

  • Költségvetés állapotáról szóló beszámoló elmaradása;
  • A Pénzügyi Bizottság működésképessé tételének elmaradása;
  • Csiki-Bege csődvédelme és az önkormányzat érintettsége;

A napirendi pontok még következők voltak:

  • Az önkormányzat intézményeinek átvilágítása és a GAMESZ;
  • Az Ivacsi tó bérbeadása;
  • A Haldorádó vendéglő bérleti díjkedvezménye;
  • Az iskola építésének elhúzódásáról és az utak állapota.

Néhány témára a későbbiekben még érdemes lesz visszatérnünk.

Elmaradt a költségvetés állapotáról szóló beszámoló

A jegyző beszámolt arról, hogy a költségvetés elfogadásakor meghatározott kéthavi beszámoló nem került a rendeletben, avagy határozatban megfelelően rögzítésre, de ezt majd korrigálják legközelebb, és a beszámolót is majd megtartja a polgármester. Ez ugyan még nem történt meg, pedig épp két hónap telt el azóta. A költségvetés súlyos állapota miatt azonban érdemes belemenni a részletekbe, hogy miről is van szó.

 

Részlet a költségvetés vitájának jegyzőkönyvéből:

 

Gáncs Gábor képviselő: kéthavonta kéne látni a bevétel-kiadás fő számait. A másik pedig az, hogy az ingatlanértékesítést levinnénk 717 millióra, betennénk 500 millió hosszú lejáratú hitelt, amit ha fel kell vennünk, akkor kéthavonta a monitorozásnál már tudjuk, hogy nagy gond van.

 

A képviselőtestület nagy többséggel elfogadta Gáncs Gábor javaslatát, amely még februárban történt, s ezért most meg kellett volna tárgyalni.

 

A jegyzőkönyv a fenti események ellenére semmiféle határozatot nem tartalmaz a költségvetéssel kapcsolatban. A költségvetési rendeletbe nem került bele Gáncs Gábor javaslatának első része, mely szerint kéthavonta a költségvetés teljesítéséről tájékoztatnia kell a testületet.

 

Íme az eredeti:

 

Az Önkormányzat bevételei

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi összesített bevételét 7.008.764 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az összes bevételből az önállóan gazdálkodó intézmények bevétele finanszírozási bevétel nélkül

a.) Polgármesteri Hivatal (CKÖ-vel együtt) 7.008.764 eFt

b.) GAMESZ 585.214 eFt

 

És ez a honlapon levő elfogadott:

 

Az Önkormányzat bevételei

2.§.

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2009. évi összesített bevételét 6. 908.764 eFt-ban állapítja meg.

(2) Az összes bevételből az önállóan gazdálkodó intézmények bevétele finanszírozási bevétel nélkül

a.) Polgármesteri Hivatal (CKÖ-vel együtt) 5.090.310 eFt

b.) GAMESZ 585.214 eFt

c.) Hitelműveletek bevétele 1.233.240 eFt

 

Az aggódó kérdésünk az, hogy mitől jelent meg 1,2 milliárd Ft hitelfelvétel? A rendeletben bekövetkező változtatás jogilag és ügyrendileg érthetetlen, hiszen ilyen jellegű javaslatról nem történt szavazás. Amúgy szövegszerű módosító indítványról sem, ugyanis a Gáncs Gábor által mondott nem tekinthető annak. (Mellesleg Veresen gyakori, hogy szövegszerű határozati javaslat híján születnek határozatok, sőt rendeletek.) Az egyik hiba, amit elkövettek, hogy nem választották külön a költségvetés tartalmi és a rendelet formai részét érintő változtatásokat, sem a vitában sem a döntésben. Ugyanis a tartalmi részét illető költségvetési számokról elég egyszerű többséggel szavazni, majd egy szünet után (ami normálisan egy következő testületi ülésig tart, pl. egy héttel később) az elfogadott módosító indítványok alapján újrafogalmazott rendeletről minősített többségű szavazással. (A költségvetés elfogadását elég lett volna március 15-ig megtenni. Mellesleg elég sajátos volt akkor a napirendi pont címe is: “a költségvetés elfogadása“.) Az, hogy ez nem így történt, arról részben az ülést vezető polgármester tehet, részben pedig a jegyző, akinek kötelessége lett volna a törvényességet felügyelni, és a képviselőket tájékoztatni a helyes jogi eljárásról.

Miért követ el ilyen nyilvánvaló eljárási hibákat egy több mint 40 éves gyakorlattal rendelkező polgármester? Nem találkoztunk erre még olyan válaszlehetőséggel, amely ne volna – legalább valamilyen értelemben – rendkívüli mértékben terhelő ránézve.

A Gáncs Gábor módosító indítványáról való szavazás eredménye nem lett határozatba foglalva, aminek teljesen elsikkadt eleme a kéthavi beszámoló. Beszámoló, de miről? Ez egy másik problémakör. Pillanatnyilag, általában csak úgy: a költségvetés hogy áll. De vajon időarányos teljesítése, vagy csak a főszám, részletek nélkül. Vagy részletekkel, de melyekkel? Ezért lett volna ésszerű a módosításokat átvezetni a rendeletbe és annak összes mellékletébe, sőt a 10/1-es likviditási tervbe is. Ha ez megtörtént volna, és elfogadták volna, akkor ésszerű lenne ennek teljesülését figyelni kéthavonta. Ugyanis az ettől való eltérés jelezhetné a bajt. Az önkormányzat pedig már egy jó ideje a csőd felé halad pénzügyileg. Ezt már a könyvvizsgáló sem próbálja palástolni. A Pénzügyi Bizottság azonban még akkor is alkalmatlan volt a szükséges fékek működtetésére, amikor még nem mondott le az elnöke és egy tagja.

 

A kéthavonta történő beszámolóval kapcsolatban érdemes tudni, hogy a Pénzügyi Irodának negyedévente kell küldeni a költségvetés teljesítéséről részletes adatokat az államháztartás felé – előírt tartalommal és minőségben. Ebből nem nagy munka kiolvasni a likviditási tervnek megfelelő adatokat. Ez a negyedéves beszámoló nem igazán megterhelő az Irodának, nem igényelne számottevő többletmunkát. Elég volna azokat az adatokat a képviselők tudomására hozni (agregált formában), amiket az államháztartás felé küldenek. Ehhez képest persze a kéthavi beszámoló nem ésszerű, de a negyedéveshez képest lényeges flow adatokról beszámolhatna akár minden hónapban az Iroda, azonban ennek tartalmát konkrétan meg kellene határozni, mert az általában vett beszámoló nem jelent semmit. Ennek részleteiről való megállapodás el lett kenve az arra való hivatkozással, hogy ez jelentős többletmunkát okoz a hivatalnak, ami mint fentebb írtuk egyszerűen nem igaz.

 

Hogy voltaképp milyen kérdésekre kellene választ kapni egy ilyen beszámolóból arra legyen itt példaként az alábbi:

 

Az önkormányzat honlapján megjelent (az üvegzseb menüpontnál) a 2009 első negyedévi kötelezettségvállalásai. Ezt, ha lefordítjuk a költségvetés nyelvére és a likviditási tervvel vetjük össze, akkor az látható, hogy:

· a Felhalmozási és tőkejellegű (itt ingatlaneladásból származó) bevételek első negyedéves 248 milliójából csak 60 millió teljesült (ez a negyedéves terv 24%-a, míg az éves terv 821 milliójának 7%-a);

· az Átadott pénzek tervezett első negyedéves 81 milliós kiadásával szemben 218 millió teljesült. Ez a negyedéves tervhez képest 270%-os teljesítés, míg az éves tervnek már 68%-a. (Ebből talán érthető a Misszió 50 milliója és az eredetileg betervezett Csatornatársuláshoz és református iskolához betervezett 27 illetve 100 millió átadandó pénz, – bár ebből látszik, hogy a likviditási terv rosszul lett megtervezve. De nem érthető, hogy a Sportkör éves 43 milliójából miért kellett 33 milliót kifizetni március 31-ig, valamint hogyan került ide tervezetlenül a Dragó Skorpió Sportegyesület 7,5 milliós támogatása.)

· bár nem állapítható meg az anyagból, hogy a Fejlesztési kiadások tervezett első negyedéves 385 milliójából mennyi lett kifizetve, csak az, hogy újabb 225 millió kötelezettségvállalás történt valamilyen fel nem tüntetett teljesítési határidővel. Mindenesetre a 2008 éves kötelezettségvállalásoknak idénre áthúzódó kiadásai 50 millióval meghaladják az 1 milliárd Ft-ot, ha nem is tudjuk, hogy ebből mi lett az első negyedévben ténylegesen kifizetve. (Érdemes megjegyezni, hogy ebből 140 millió idén kifizetendő ingatlan-vételár, ami magasabb az ingatlaneladásból eddig teljesült 60 milliós bevételnél.)

 

Ha így megy tovább, vélhetőleg jelentős ki nem fizetett számla keletkezik az év végéig (és ha csak ennyi következménye lesz, akkor ez a szerencsésebb eset).