Vélemények, pro és kontra

Az elmúlt év végén a város 2009. évi költségvetési koncepciójának néhány pontját az ÉVE megvizsgálta és a véleményét elküldte a Pénzügyi Bizottság tagjainak. A következőkben Szekszárdiné Bányai Katalin képviselő asszony válaszait is olvashatják, amelyet bizottsági tagként ugyan, de nem a Bizottság nevében fogalmazott meg. A képviselőasszony hozzájárult válaszainak nyilvánosságához. Idézet a leveléből:

A másik fontos dolog, hogy az általam tett megjegyzések NEM a pénzügyi bizottság véleményét tükrözik, december 20. óta nem üléseztünk. Ez kizárólag az én véleményem, amelyet Bárczi Laci bizottsági tagokhoz szóló kérésére fogalmaztam meg.

A képviselő asszony reagálása a cikkben idézetbe foglalva, zöld és dőlt betűvel olvasható majd.


Veresegyház 2009. évi költségvetési koncepciójához

( Szabó Zsolt, az ÉVE tagjának véleménye kiegészítve Szekszárdiné Bányai Katalin megjegyzéseivel )

 

Egyetértünk:

Felül kell vizsgálni az önkormányzat által eddig díjtalanul biztosított helyiségek sorsát és minden helyiségnek, amelyet eddig díjtalanul biztosított az önkormányzat, 2009 januárjától meg kell állapítani a bérleti díját.

Szekszárdiné: az elvvel egyetértek. A Tavirózsa Egyesületnek adott eddigi kedvezmény feltehetőleg az uniós pályázatban keresendő, ennek utána kell nézni.

De kiegészítjük:

Mindenféle bérleti díjat célszerű emelni, nem csak a helyiségekét. Az önkormányzat azonban a terheket inkább a lakosság nyakába varrva erősebb emelést hajtott, hajt végre a kommunális adó mértékében, (11 ezer Ft-ról 15 500 Ft-ra), vagy a csatornadíjak emelésében, mint vállalkozások esetén, (pl. a piaci helypénzek emelésében csak 10-20%-os emelés volt). A lakossági szolgáltatások emelése esetén ezt úgyis továbbhárítják az itt élőkre, de ekkor legalább az igénybevétellel arányosan oszlik meg, így jobb volna, ha csak ez utóbbi történne.

Ez vonatkozik „A térítési díjak, belépőjegyek (termálfürdő, uszoda, medveotthon), helypénz, kommunális adó, szemétszállítási díjak emelésének meghatározása megtörtént” állításra is.

Szekszárdiné: a bérleti díjak és szolgáltatások 2009. évi díjairól legjobb tudásunk szerint már döntöttünk.

 

Egyetértünk:

Felül kell vizsgálni a költségvetésben jelentős nagyságrendet képviselő önként vállalt feladatokat, azok mértékét. Ki kell mutatni, hogy az egyes feladatok ellátása, intézmény működtetése a városnak mennyibe kerül. Keresni kell az alternatív lehetőségeket a feladatok más formában történő megvalósításához.

Át kell tekinteni a jelenlegi intézményhálózat szerkezetét, működését, ellátandó feladatok összetételét, hatékonyságát a létszámadatokat is beleértve. A kiadások csökkentése érdekében meg kell keresni az elhagyható feladatokat.

Szekszárdiné: igen, erről a feladatról beszéltünk, de addig nem jutottunk el, hogy áttekintsük a pénzügyi összeállítást, és testületi állásfoglalást kérjünk. Egyébként ez lenne a legnehezebben „emészthető” változtatás, ui. az alternatív megoldások mindig újat jelentenek, és a változástól az emberek rendkívüli módon idegenkednek, még ha bizonyítva látszik is számukra a jobb megoldás. A GAMESZ munkafolyamatainak áttekintése jelenleg folyik, a többi intézmény is elvégezte a 2009-re vonatkozó létszám- felülvizsgálatát. Az Innovációs központ pl. 3 fős létszámcsökkentést hajtott végre, az oktatási intézmények pedig úgy spórolnak, ahogy csak tudnak. Megkérhetjük a hivatalt, foglalja össze, milyen módon hajtották végre az intézmények a takarékossági intézkedéseket.

Természetesen a kötelezően ellátandó feladatok prioritást élveznek. A rendelkezésre álló források ismeretében vizsgálni kell a Hivatal működésének minőségi fejlesztését.

De nem így, mert:

Az önkormányzat átvilágításának feladata el lett szabotálva. Milyen jó lenne most, ha ez már megtörtént volna. A hibákat a jelenlegi vezetés okozta, és ennek a munkának az elszabotálásában is részt vett. Nem várható el tőlük, hogy ezt a feladatot jól elvégezzék. Az átvilágítást külső szakértőkkel kell elvégeztetni, és megfelelő kontrollt kell biztosítani a civil szervezetek részére. Ezt követően szabad csak a struktúraátalakítást véghezvinni, mert egyébként félő, hogy többet ártana a jelenlegi vezetés, mint használna.

Szekszárdiné: egyetértek, hogy a külső szakértőkkel történő átvilágítás természeténél fogva pártatlanabb, és végeredményében a helyi átszervezési elképzelésektől merőben eltérő feladatokat szabhat meg. Viszont a legtöbb esetben nem veszi figyelembe azokat a helyi sajátosságokat, amin nem lehet azonnal túllépni, ezért a külső szakértői vélemény átszervezési javaslata sok esetben nem hajtható végre. Ezért döntött úgy egyelőre a képviselő- testület, hogy az új jegyző feladata a hivatal ésszerűbb működési feltételeinek áttekintése , és az ehhez kapcsolódó szervezeti korszerűsítés kidolgozása is. E munka elvégzéséhez bizonyos idő szükséges, a munkát jegyző úr elkezdte, legfeljebb az lehet a dolgunk, hogy megkérdezzük tőle, mikorra várható ennek kapcsán egy testületi előterjesztés.

Annak megítélése, hogy a jelenlegi vezetés kezdeményezései többet ártanak, mint használnak, mindenkinek jogában áll.

Tudomásul kell vennünk viszont, hogy ennek a vezetésnek, mi, választók adtunk felhatalmazást, és csak közös elhatározással vonhatjuk meg tőlük a bizalmat.

Vitatjuk:

Az ingatlan értékesítésből származó bevételek az elmúlt évek tendenciái alapján teljesíthetők. Növelni kell az iparterületek értékesítését, mivel ebből egyszerre nagyobb összegű bevétel származik, mint a családi házas telkek értékesítéséből.

Ezzel szemben azt állítjuk:

Az ingatlan értékesítés mindig túl volt tervezve, a bevétel realizálása erősen megkérdőjelezhető.

A gazdasági (GIP) területek értékesítése fél áron történt, történik a lakóterületekhez képest és az önkormányzat mindkét esetben infrastrukturális befektetéseket szokott ígérni, amitől egyik sem előnyös, épp úgy, mint a kamatmentes részletfizetés lehetősége, vagy a halasztott fizetés (lásd Autó-Max).

Nem készült sem fejlesztési koncepció, sem a város jövőképe nincs kitalálva, ebben még nincs konszenzus. Mi nem akarunk iparvárossá válni!

Szekszárdiné: a civil szervezetek véleményét a város jövőképének alakításakor meghallgatják, és lehetőség szerint figyelembe is veszik. Ha azonban ezek az elképzelések a város érdekeivel ellentétesek, így pl. kizárják a város önfenntartó képességének megteremtését az ésszerű iparosítás megteremtésével, akkor ezeket a kívánságokat nem lehet teljesíteni.

Azon kell közösen dolgozni, hogy az ipartelepítéssel párhuzamosan hogyan használhatjuk ki a rendelkezésre álló forrásainkat a gyógy-turizmus, egészségturizmus lehetőségein belül. Van hozzá pl. a Misszió Eü. Központban szellemi tőkénk, van hozzá termál- és gyógyvizünk, eladható ingatlanunk, tessék azon fáradozni, hogy a település ezen a téren is dinamikus fejlődési pályára lépjen! Soha senki nem tette le eddig a konkrét javaslatait, mindig csak a tagadásig jutottak el, hogy mit nem akarnak.

Az ingatlanok értékesítése nem az országos nyilvánosság előtt meghirdetett versenytárgyalásokon történtek, így míg az ezt szabályozó rendelet nem változik, addig mindenféle értékesítést csak ellenezni lehet.

Szekszárdiné: ez már megint a teljes tagadás! Azért, mert a meghirdetés a jelenlegi formájában zajlik, nem jelenti, hogy tagadni kell az eredményességét!

Megjegyezzük, hogy az eddig eladott területek be nem fizetett vételára meghaladja a fél milliárd Ft-ot a Pénzügyi Irodavezető beszámolója alapján.

A költségvetési koncepció tárgyalásakor lényeges szembenéznie a városvezetésnek az eddigi eredményekkel és problémákkal, hogy tanuljon a hibáiból. A hibáknak egy jelentős része a nem megfelelő működési mechanizmusból, a döntés-előkészítés elégtelenségéből és a visszacsatolás hiányosságaiból származnak. Ezért javasoljuk:

  • Minden kötelezettségvállalás előtt a könyvvizsgáló legalább a döntést megelőző nyolc nappal korábban kapja meg a szakanyagot, hogy a döntést az ő – egyébként törvény által kötelező – írásos véleménye alapján lehessen meghozni, mert csak így hozható érvényes határozat (Ötv. 92/C. §)

Szekszárdiné: egyetértek.

  • Minden kötelezettségvállalást jelentő határozat nevezze meg a költségvetési rendeletnek megfelelő kiadási rovatot és azt, hogy ennek addigi felhasználása milyen mértékű volt, valamint forrásként nevezze meg a költségvetési rendeletnek megfelelő bevételi rovatot és azt, hogy ennek addigi teljesülése milyen mértékű, illetve milyen kiadáshoz lett lekötve már.

Szekszárdiné: egyetértek

  • Minden kötelezettségvállalást jelentő határozat esetén, ha nincs az érvényes költségvetési rendeletben szabad felhasználható forrás a határozat fedezetére, akkor felelősen módosítsák a költségvetést, – ha erre pénzügyileg megalapozott lehetőség van, – mintsem fedezet nélkül döntést hoznának.

Szekszárdiné: egyetértek.

  • Negyedévente számoljon be egy felelős személy, hogy a költségvetés teljesítése hogyan áll.

Szekszárdiné: erre a munka természeténél fogva negyedévente nem vállalkozik a pénzügyi szakterület.

  • Minden testületi ülés elején számoljon be egy felelős személy, hogy a határozatok végrehajtása hogyan áll.

Szekszárdiné: erre háromhavonta kerül sor az elfogadott munkaterv szerint.

 

A megjegyzéseket Bárczi László pü. biz. elnök felkérésére tettem.

Veresegyház, 2008. 12. 20.

Szekszárdiné Bányai Katalin sk.