Újabb váratlan kölcsönfelvétel

Testületi ülésen képviselőket meglepő módon váratlanul bekerült egy új előterjesztés, ami az óvoda és az út építésére korábban elnyert pályázatok megelőlegezésére 750 millió rövidlejáratú (12-15% kamatú + 2% rendelkezésre tartás) és 171 millió 1 éves türelmi idővel 5 év futamidejű (8,5% kamatú) hitel felvételét kéri. A polgármester bolondot csinál a képviselőkből.

  • Milyen előrelátásról tanúskodik a polgármester, hogy csak most vette észre, hogy erre szükség van?
  • Miért van az, hogy az előterjesztésben még az szerepel, hogy az „áthidaló hitel felvételére összevontan, egy közbeszerzési eljárás keretén belül kerülne sor”, míg a határozati javaslatba ez már nem került bele, hanem egyszerűen csak az, hogy a „képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a hitelszerződéshez szükséges intézkedések megtételére, és a szerződések aláírására”?
  • Biztos, hogy a hitelfeltételek az előterjesztésben leírtaknak megfelelő lesz, és nem rosszabb? A határozati javaslatban a közbeszerzési eljárás menetrendjét és döntési mechanizmusát is szabályozni kellene!
  • Ez a hitelfelvétel egyébként nem de természetesen a költségvetés módosítását is igényelné?

A napirend felvételéhez a hitelfelvétel szükségességét nem csak – az SZMSZ előírása szerinti – 7 nappal korábban lehetett volna tudni, hanem a pályázat benyújtásakor már világosan lehetett látni, hogy az önerő nem áll majd rendelkezésre, és azt is, hogy a pályázatok utófinanszírozásúak, ami a tervezett kiadásokat – likviditási gondok miatt – a becsült költségek fölé emeli (már ha azt nem becsülték ismét alul).

Nyilvánvaló, hogy az óvoda és az út építésére nem azonnal kell az összesen 921 millió Ft. Az eddig tapasztalt költségvetési fegyelemből erősen gyanítható, hogy ez az összeg úgy folyna be a költségvetésbe, hogy abból az önkormányzat a likviditását biztosítva más célokra is költene, ami miatt a közeljövőben hasonló, vagy még ilyenebb előterjesztésekkel találkoznánk.

A jelen sürgősségi előterjesztést – gyors kalkulációval – számszerűsítve azt jelenti, hogy a két pályázati cél eléréséhez szükséges folyó kiadások kb. 150 millióval való növekedését jóváhagyó kérésről van szó.

A meglevő hitelekkel és az önkormányzati kötvénnyel kapcsolatos ütemezett kiadások teljesítése is erősen kétséges, amely helyzetet tovább nehezíti ez az újabb ún. „megelőlegező és önerő céljára történő” hitelfelvétel. Még tovább rontja a visszafizetés esélyét a világban zajló pénzügyi válság, aminek közvetett következménye – többek között – az iparűzési adóbevételek várható csökkenése.

A pályázati célok azonban elég fontosak ahhoz, hogy csak egyszerűen elutasítsa a testület a hitelfelvételt. A fent leírtak figyelembe vételén túl, akkor járna el a képviselőtestület kellő gondossággal, ha a hitelfelvétel feltételéül szabná a hitel és kötvényállományból eredő ütemezett önkormányzati kiadások finanszírozásának tervét, és csak ennek ismeretében döntene újabb hitel felvételéről – akkor akár sürgősséggel is.

Segítő szándékkal:
Szabó Zsolt