Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban

A Budapesti Corvinus Egyetem Közigazgatástudományi Kar Államigazgatási Továbbképző Intézet az Önkormányzati és Területfejlesztési Minisztérium Kormányzati Iratkezelési Felügyelet támogatásával

 

„Ügyiratkezelés elméletben és gyakorlatban”

címmel akkreditált felnőtt képzést hirdet meg.

A program célja olyan ügyviteli dolgozók képzése, akik ismerik és alkalmazni tudják az ügyiratkezelés informatikai eszközeit, a vonatkozó jogi-, iratkezelési-, adat – és titokvédelmi szabályok betartásával.

 

Kinek ajánljuk a képzést?

Programunk hasznos, naprakész információkat, a gyakorlatban azonnal hasznosítható tudást nyújt mindazok számára, akik a közigazgatásban dolgoznak, és munkájuk során részt vesznek az ügyiratkezelés folyamatában. Hasznos lehet továbbá mindazok számára, akik középfokú végzettségűek és a közigazgatásban kívánnak dolgozni, de nem rendelkeznek igazgatási jellegű szakképzéssel. A képzésre való jelentkezésnél sem életkori, sem szakmai képzettség szerinti megkötés nincs, a jól hasznosítható elméleti és gyakorlati ismereteket megszerzését magas szinten biztosítjuk.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák:

 

  • alapfokú közigazgatási-jogi ismeretek elsajátítása
  • a Ket. alkalmazásának megismerése és megértése
  • az iratkezelés szakmai szabályainak megértése és alkalmazása
  • alapszintű e-közigazgatási és elektronikus iratkezelési szoftver ismeretek és azok gyakorlati alkalmazásának képessége
  • adatvédelmi előírások érvényesítésének elsajátítása az iratkezelésben
  • titokvédelmi elméleti ismeretek és azok gyakorlati alkalmazásának képessége

 

A képzést a Budapesti Corvinus Egyetem, mint akkreditált felnőttképzési intézmény végzi közigazgatási szakértők közreműködésével. A képzés a FAT által akkreditált program.

A képzés végén a résztvevők vizsgát tesznek, amelynek sikeres teljesítésével Ügyiratkezelői tanfolyam elvégzését igazoló tanúsítványt szereznek.

 

A képzésben való részvétel feltételei:

Érettségi vizsga.

 

A képzés elvégzését igazoló tanúsítvány megszerzésének feltétele:

A képzési program teljesítése, valamint sikeres vizsga (írásbeli teszt és gyakorlat).

 

Felmentések:

A tanfolyami vizsga alóli hallgatóink a mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései alapján mentesülhetnek. A felmentésekről a program vezetője dönt.

 

Kedvezmények:

  • a képzés elvégzéséről az egyetem magyar és angol nyelvű tanúsítványt állít ki (feltétel: a képzés óraszámának 85 %-án való jelenlét)
  • több résztvevőt küldő közigazgatási szervek számára egyedi ajánlatot dolgozunk ki.

 

Képzés kezdete: 2008. február 5.

 

Képzés időtartama:

60 tanóra (60% elmélet, 40% gyakorlat), mely 6 héten keresztül, vagy – csoportos jelentkezés esetén – a megrendelő igényei szerint folyik.

 

Képzés tervezett időpontjai: keddi napokon

február 5.
február 12.
február 19.
február 26.
március 4.
március 11.

Jelentkezési határidő: 2008. január 31.

A Jelentkezési lap e-mailben vagy faxon megkérhető:

Móricz Ida

Telefon: 482-6610 fax: 482-6888

[email protected]

 

Képzés helye:

Budapesti Corvinus Egyetem Államigazgatási Továbbképző Intézet
1118 Budapest, Ménesi út 5.

 

Képzés díja: 65.000 Ft – a tankönyv árát magában foglalja – , amelyet a munkáltató szakképzési hozzájárulás terhére elszámolhat.

 

A képzés szakmai vezetője: Dr. Kissné Dr. Szabó Krisztina, a Kormányzati Iratkezelési Felügyelet vezetője

 

A képzési program rövid ismertetése:

Az iratkezelés jogi alapjai:

– A közigazgatás, mint jogág bemutatása.

– A közigazgatás szervezetrendszere, a közfeladatot ellátó szervek elhelyezése, típusai, jellemzőik.

– Az iratkezelés és ügyvitel törvényi szabályai, az iratkezelés felügyeleti rendszere.

– A Kormányzati Iratkezelési Felügyelet

– Az iratkezelés szakmai szabályai a jogi normák rendszerében.

 

A közigazgatási hatósági eljárás alapjai:

– A közigazgatási eljárásjog fogalma, helye, szerepe a jogrendszerben. A közigazgatási eljárás legfontosabb elmei .

– A közigazgatási eljárás alapelvei, hatálya. A joghatóság, hatáskör, illetékesség.

– Az alapeljárás és jogintézményei I-II.

– A döntéshozatal és a döntések fajtái.

– A jogorvoslati rendszer. A kérelemre igénybe vehető jogorvoslatok.

– A hivatalból igénybe vehető jogorvoslatok.

– A jogorvoslati eljárás.

– Az elektronikus ügyintézés.

 

Iratkezelés a közigazgatásban:

– Az iratkezelés általános szabályai.

– Az iratok kezelésének általános követelményei.

– Az iratkezelés folyamata

– Az irattározás és levéltárba adás szabályai.

 

E-ügyintézés, elektronikus iratkezelés a közigazgatásban:

– Az elektronikus ügyintézés feltételrendszere, szabályozásuk.

– Az ügyfélkapu.

– Az elektronikus iratkezelés folyamata.

Jogosultsági, hozzáférési rendszer.

 

Adatvédelmi előírások érvényesítése az iratkezelésben:

– Az adatvédelem fogalom- és eszközrendszerei, gyakorlati alkalmazásuk, az adatvédelem jogforrásai.

– Az adatvédelem alapelvei, érvényesítésük módja, jelentősége a közigazgatásban, különös tekintettel az iratkezelés rendszerére, folyamatára.

– Az iratkezelést végző információs önrendelkezési jogának gyakorlása. A munkáltató jogai és kötelezettségei a dolgozó személyes adatainak kezelése során.

– A közérdekű adatok kezelésének alapelvei, fontosabb szabályai, az elektronikus információszabadság fogalma, jelentősége.

– Az adatvédelmi biztos jogintézménye, feladat- és hatásköre.

 

Titokvédelmi ismeretek:

– Titokvédelmi elméleti ismeretek, vezetői és titkos ügykezelői fokon történő alkalmazásuk.

– A biztonsági – védelmi kompetenciák.

– A külföldi minősített adatok hazai alkalmazásának gyakorlata.

Az elfogadás alatt álló új titokvédelmi szabályozás.