A kötbér ügy

A KÖTBÉR-ÜGY(egybe dolgozva az ügyhöz tartozó iratokból idézett részletekkel)

Pásztor Béla polgármester Veresegyház Nagyközség Önkormányzata /Eladó/ nevében 1996. július 2-án adás-vételi szerződést kötött (1.sz.mell.) az S+G Ingatlanbefekte­tési és Forgalmazó Kft-vel /Vevő/ önkormányzati tulajdont képező belterületi ingatlanok (Ligetek, hrsz 8832/6 – 66 db telek melynek összterülete: 24 224 m2, ára: 27.510.310.-Ft ) eladására.  A Polgármester a szerződésben /idézet a szerződésből/:“9./…feltétlen és visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az adásvétel tárgyát képező Ingatlanok közművesítését 1996. július 15. napjáig befejezi. A közművek a következők:      – szennyvízcsatorna      – ivóvízhálózat      – gázhálózat      – villanyhálózat      – közvilágítási hálózat és lámpák      – csapadékvíz-hálózat      – telefonhálózat      – úthálózat”továbbá vállalta a következőket is:“10./ A 9. pontban meghatározott, az Eladó kötelezettségét képező közművesítést a felek oszthatatlan szolgáltatásnak tekintik; ennek megfelelően az Eladónak a közművek kiépítésére vonatkozó kötelezettsége csak akkor tekintendő teljesítettnek, ha valamennyi közmű hiánytalanul elkészült….”“14./ Amennyiben az Eladó a 9. és 10. pontban, valamint a 2. számú mellékletben meghatározott közműveket legkésőbb 1996. július 15. napjáig hiánytalanul nem készíti el, úgy köteles minden késedelmi nap után 100.000.-Ft (azaz Egyszázezer forint) összegű kötbért fizetni a vevőnek mindaddig, amíg a közművekkel a Vevő igénye szerint el nem készül.”A polgármester a következők ismeretében vállalta a szerződésben közművesítés rövid, 13 napos teljesítési határidejét, és a napi 100 ezer forintos kötbér fizetését késedelmes teljesítés esetén (idézetek az Önkormányzat 2004. nov. 4-én kelt, a Pest Megyei Bírósághoz alperesként benyújtott ellenkeresetéből – (2.sz.mell.):“2. A telekalakítás az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában  az ingatlan-nyilvántartásban még nem került átvezetésre, hanem a telekalakítási eljárás jogerős befejezését megelőzően kötötték meg a felek a szerződést….”“…megállapítható, 1996. július 2-án, a szerződés időpontjában a telkek, a telkeken létesítendő utak nem voltak kijelölve, …”“A szerződéskötés időpontjában mindkét fél által elfogadott tény volt, hogy a megvásárolt 66 ingatlanon a közvetlen (víz, villany, gáz, telefon, csatorna) közmű nincs kiépítve, és sem a telkek, sem az utak, közvilágítás (közvetetten kapcsolódó közmű) nemhogy kiépítése, de a kijelölése sem történt meg.”  //A fentiekről viszont így ír (ellentétes értelműen) a polgármester Gerhát Imre önkormányzati képviselő interpellációjára (3.sz.mell) adott válaszában (4. sz. mell):“A közművesítésre vonatkozó szerződés aláírási dátuma, és a teljesítési kötelezettség dátuma azért esik olyan közel egymáshoz, mert a közművesítés már folyt, amikor az adásvételi szerződés aláírásra került. Hiszen erre csak a telekosztás, telekkönyvi átvezetés után kerülhetett sor, amiről mindannyian tudjuk, hogy milyen hosszú időt vesz igénybe.”//A dokumentációkból az derül ki, hogy a szerződésben az önkormányzat által vállalt közművesítés késlekedett, ezért a Vevő /S+G Kft/ írásban többször sürgette munkák maradéktalan elvégzését.“Az Önkormányzatot több ízben felszólítottuk a még hiányzó közművesítés befejezésére, valamint a megvalósítási tervek szolgáltatására, az elévülési idő ezzel megszakadt és újra kezdődött.”  (Idézet a Somody Kft 2003. nov. 17-én kelt leveléből (5.sz.mell), melyben bejelentette az Önkormányzatnak, hogy keresetet nyújtott be ellene a Pest Megyei Bíróságon) Pásztor Béla polgármester Gerhát Imrének címzett 2007. márc. 06-án kelt leveléből (6.sz.mell.):  “…a Somody Kft közmű építési sürgető leveleire írásban nem adtam választ, erre nem is volt szükség, nem olyan volt a viszonyunk…Minden egyes levél esetén telefonon egyeztettünk, hogy mi történjék, mi szükséges, és az el is készült arra az időre, amikorra kellett…A bírósági kezdeményezés nem a késedelemből fakadt, annak más oka volt. Utóbb szívesen fogadtam a per meglétét, mert az egyezségnek eszköze lehetett.” Tény: A szerződéskötést követő  hét és fél év elteltével, 2003. október 6-án a jogutód Somody Kft keresetet nyújtott be (7.sz.mell.) a Pest Megyei Bí­rósághoz Veresegyház Város Önkormányzata ellen (részletek a Keresetből):“…Mivel az alperes a Szerződés szerinti közművesítés teljesítésével késedelembe esett…a Szerződés tárgyát képező ingatlanok közművesítése teljes körűen még mindig nem készült elKérjük a t. Pest Megyei Bíróságot, hogy kötelezze az alperest…még hiányzó közművesítés 30 napon belüli teljesítésére, valamint 1996. július 16. napjától kezdődően napi 100.000.-Ft összegű, a jelen keresetlevelünk keltéig számítottan összesen 267.000.000.-Ft (azaz Kettőszázhatvanhétmillió forint) összegű kötbér felperesi társaságunk részére történő megfizetésére, továbbá a perköltségek viselésére.” …“A pertárgy értékét a még hiányzó közművek megvalósítási költségeinek …és kötbérkövetelésünk együttes összegében, azaz összesen 273.875.000.-Ft-ban jelöljük meg.” A Somody  Kft bírósághoz beadott keresetéről 2003. nov. 17-én kelt levelében (5. sz. mell.) értesítette Pásztor Béla polgár­mestert és a három alpolgármestert (Kosik József, Morvai László, Szatmáry Sándor). Erről a 7 és fél évig altatott ügyről semmit sem tudtak az egymást követő képviselőtestületek. A polgármester soha nem számolt be erről a szerződésről, az abban vállalt kötbérfizetési kötelemről, a szerződés szerinti közművesítés nem teljesítéséről, annak okairól, a kötbér 267 mFt-ra gyarapodásáról és a Somody Kft perindításá­ról. A “kötbér-ügy” először 2005. IX. hó 27-én (egy más témájú, de a Somody Kft-vel kapcsolatos előterjesztésben (8. sz. mell.)- Misszió Egészségügyi Központ Somody tulajdonban lévő részeinek megvásárlása; Rehabilitáció és 105 mFt törzstőke) került a képviselőtestület elé más szövegrészben elbújtatva (részlet Pásztor Béla polgármester előterjesztéséből):“Az önkormányzat vegye meg a Somody Kft-nek a Missziónál meglévő 105 millió Ft-os törzstő­kéjét és a Somody Kft és az önkormányzat között jelenleg folyó kötbérre vonatkozó per lezárásaként az önkormányzat kössön peren kívüli egyezséget a Somody Kft-vel, és fizessen meg a Somody Kft részére 122 mFt összeget. ”  Ezen a képviselőtestületi ülésen – 2005. szept. 27-én – ebben a témában az alábbiak történtek (részlet ezen ülés jegyzőkönyvéből):***“(A napirendi pont tárgya: A Misszió Egészségügyi Központ Kht. vagyon és tulajdonlás rendezése                              (Írásos előterjesztés a jegyzőkönyvhöz csatolva) A napirendi pont előadója: Pásztor Béla polgármester Pásztor Béla polgármester: Ismerteti az előterjesztést.  (8.sz. mell.) Az írásos anyag mindazt rögzíti, amiről a tegnapi információs összejövetelen szó esett. Morvai László alpolgármester: Ennek az ügynek két fejezete van. Az egyik a vagyontárgyaknak a Misszió Kht-hoz történő kerülése. A másik, hogy a Somody Kft-t hogyan tudjuk lebeszélni arról, hogy a kötbér pertől elálljon. Ezt a két dolgot külön kellene tárgyalni. Mekkora összeggel perli az önkormányzatot a Somody Kft? Miért kellett olyan szerződést aláírni, amiben a kötbér igény elfogadott? Számunkra előnyös lenne, ha a fizioterápia és a rehabilitáció a Kht-hoz kerülne. Gerhát Imre képviselő: (Kéri, hogy hozzászólásai szó szerint kerüljenek  a jegyzőkönyvbe) “Nem értek egyet azzal, hogy ezt a kötbérre vonatkozó pereskedést együtt tárgyaljuk a Misszió Egészségügyi Központ és Kht. vagyon tulajdonrendezésével. Ez abszolút külön dolog, tehát polgármester úr eddig elfelejtette a képviselő-testületet tájékoztatni ennek a pernek a lényegéről és ennek a pernek úgy gondolom, ha Somody megnyeri, akkor felelőse van a veresegyházi önkormányzatnál. Nem javasolom együtt tárgyalni. Polgármester úr számoljon be írásban, hogy annak idején amikor a Somodyékkal ezt az ingatlan eladási szerződést megkötötték, mi ez a szerződés, ki mit vállalt benne és mennyire indokolt Somodyék perkezdeményezése.Azt javasolom, hogy ezt ma helyezze kívül a tárgyaláson. Azt a bekezdést, ahol a Somody per is van. Úgy gondolom, hogy polgármester úr belopta az anyagba, úgy gondolta, ezt így le lehet rendezni. Tessék tájékoztatni tisztességesen a képviselő-testületet erről a perről írásban, és utána tudunk dönteni abban, hogy a 122 MFt, ami itt van, kinek pénz; nekünk vagy a Somodynak. Ha Somodyéknak pénz, akkor ténylegesen meg kell nézni, hogy miért nyerték meg a pert.Ahogy tudom, és akkor polgármester úr majd helyesli vagy ellenzi, arról volt szó, hogy Somodyék megvették az ingatlant, vagy kölcsön fejében kapták az ingatlant.  A szerződés fejében azt vállalta az önkormányzat, hogy 1 hónapon belül megtörténik az ingatlan közművesítése. A szerződésben benne van, hogy amennyiben nem így van, havi 100 eFt kötbért ad az önkormányzat. Évek teltek el, a közművesítés nem történt meg, így halmozódott fel a 267 MFt. Kérem, hogy írásban tájékoztassa, a képviselő-testületet erről az ügyről nem tud. Ha az ügy lényegét nem ismerjük, nem tudunk benne dönteni. Lehet, hogy vannak, akik akarnak ebben dönteni, de tisztességesen nem lehet dönteni ebben.” Pásztor Béla polgármester: Az írásos anyagot a képviselők megkapják. (SOHA NEM KAPTÁK MEG) A Somody Kft. 267 MFt-ra perelte be az önkormányzatot. A kötbérre vonatkozóan eljárás vagy tárgyalás még nem volt. A per szüneteltetés alatt állt. Kérdéses, hogy ki mit nyert ebből meg. A Somody úrral megkötött szerződésben lovastanya és kúria építése szerepelt, (ILYEN NINCS A SZERZŐDÉSBEN) nem utak építése. Gerhát Imre képviselő: “Itt olyan komoly összeg szerepel ebben, aminek a sorsa nem tisztázott a képviselő-testület előtt. Hogyan fordulhatott elő, hogy most számításba veszünk 122 MFt-ot, hogy ennyit átengedünk a Somodynak? Miért? Mit tettünk, hogy fizetünk a Somodynak ennyit és mit tettünk rosszul?

Felelőse van ennek az ügynek. Nyilvánvaló, ha most úgy kerül a testület elé, hogy adjunk a Somodynak 122 MFt-ot, arra következtetek, hogy polgármester úr úgy ítéli meg a per lefolyását, hogy Somody nyeri meg a pert, tehát akár fele értékben is. Tudni kell és úgy gondolom, hogy minden képviselőnek érdekében áll megtudni, hogy hogyan fordulhatott ez elő. Ki mit vállalt, kit milyen felelősség terhel ebben az ügyben?

Kérem a képviselő-testület tagjait, hogy válasszuk kétfelé ezt a dolgot. Dönthetünk az első részről, de hagyjuk ki azt a részét, amíg nem tisztázódott minden dolga a Somody perének.Itt tulajdonképpen a Misszió Kht-ben lévő 50%-os tulajdoni arány megváltása lenne a 105 MFt és a 122 MFt?Ez így nem tisztességes, hogy ebben a témában ezt így egybemosva csináljuk, illetve  akarja a polgármester úr, tehát az első résszel egyetértek, de ezzel semmiféleképpen nem, amíg a felelősségek nem tisztázódnak, ne döntsön ebben a testület. Mitől ilyen sürgős ez az ügy?” Pásztor Béla polgármester: A Kht. vagyon mennyiségét a tulajdonos meghatározza. A Kht. által megvásárolt tulajdonrész az önkormányzat tulajdona.Ezzel a lehetőséggel az önkormányzatnak élnie kell. A peren kívüli egyezség a polgári jog természetes része. Gerhát Imre képviselő: “Hogyan jöhetett létre olyan helyzet, hogy ilyen egyezségre kényszerülünk, hogy odaadunk 122 MFt-ot valakinek a semmiért? Ki a felelőse ennek? Mikor teszi le írásban a képviselő-testület elé a Somody-per lényegét? Polgármester úr meg akarja előzni egy közös megegyezéssel a bírósági döntést.” Pásztor Béla polgármester: Azt kell kiszámolni, hogy amennyi pénzt az önkormányzat most kifizet, ezzel mekkora vagyonhoz jut hozzá. Természetes dolog, hogy különböző helyzetekben egyezséget kötnek. Szeretné megszerezni a Missziót a városnak. Szeretné, hogy a város a Missziónál lévő 130 MFt-os hitelt visszakapja. Gerhát Imre képviselő: “A törekvéssel egyetértek. Az a javaslatom és kérésem, hogy ezt a részt hagyjuk kívül az ügynél, várjuk ki a végét, vagy várjuk meg, amíg tisztán látunk ebben az ügyben. Biztos vagyok abban, hogy sokan vannak a testületben, akik nem látják tisztán az ügyet.” Pásztor Béla polgármester: Ha a Misszió nem kerül az önkormányzat tulajdonába, mindenből hátrányt fogunk szenvedni. Ha nem döntöttünk volna egy évvel ezelőtt a hitel visszafizetésében, a mostani döntés nem jött volna létre. Semmi biztosíték nincs arra, hogy a 130 MFt-os összeget az önkormányzat megkapja. Gerhát Imre képviselő: “Hogyan keletkezett ez a 122 MFt? Értem polgármester úrnak a felelősség alóli kibújási szándékát.” Pásztor Béla polgármester: Mindig vállalta a felelősséget. Gerhát Imre képviselő: “Hogy ez így kerül előterjesztésre, egyértelműen azt mutatja számomra, hogy tegnap sem említette polgármester úr.”  Pásztor Béla polgármester: Ez az írás nem tartalmaz mást. Ezt az alkut el lehet fogadni, el lehet utasítani, de akkor a város ettől a vagyontól elesik. Ennek semmi köze nincs a perhez. Garbai Ernő képviselő: Elszomorító, hogy amikor a város érdekében kell dönteni, akkor van, aki kampányol. Nem érdemes a két dolgot elválasztani egymástól. A Kht. tulajdoni viszonya változatlan marad. A képviselő-testület által megszavazott alapító okiratban benne van, hogy hiába 50-50% a tulajdoni arány, Dr. Somody Imre szava a döntő bizonyos kérdésekben. A lakosság érdekét is figyelembe kell venni. Működőképes Kht-nak és Missziónak kell lenni. Ezt együtt kell megszavaznia a testületnek. Az a város érdeke, hogy ez az áldatlan állapot rendeződjön. Gerhát Imre képviselő: “ Ez a valóság.” Dr. Németh Pál képviselő 19 óra 40 perckor elhagyja az üléstermet. Szakmáry Sándor alpolgármester: Az önkormányzat érdeke az, hogy a megállapodásban benne legyen a kötbér.  Fehér István képviselő: Az üzlet ¾-ed része tiszta. Miből adódik a 122 MFt-os összeg?  Pásztor Béla polgármester: Az 50% értéke 400 MFt-ról indult és 250 MFt-ban állt meg. Ebből le kell venni a tagi kölcsönt és a törzstőkét, s marad 122 MFt.  Fekete Lenke képviselő: A testületnek el kell dönteni, hogy jó-e, ha 1 Milliárd Ft-tal növekedne az önkormányzat vagyona. Az a baj, hogy mindig erre a testületre csapódnak le a régi testületi munka hiányosságai. Gerhát Imre képviselő: “Nem kell összekeverni a testület felelősségét és a polgármester felelősségét. Miből fizetjük ki a 122 MFt-ot?” Korondán Miklósné képviselő: A város érdeke azt kívánja, hogy a Missziót meg kell vásárolni. A tulajdonviszonyokat is le kellene zárni. A pereskedésnek semmi értelme sincs. Szegő Istvánné képviselő: Úgy érzi, a város érdeke az, hogy az előterjesztéssel egyet értsünk. Gruber Mihály képviselő: Itt a lakosság érdekéről van szó. Felelősen kell döntenünk ebben a kérdésben.   Eged Sándor képviselő: Javasolja, hogy az előterjesztést fogadja el a testület. Pásztor Béla polgármester: 120 MFt-ot visszakapunk a Missziótól, ebből kifizetjük a 105 MFt-ot. 2006-ban a megtakarításból a tagi kölcsön visszafizetését rendeljük el, melyből kifizetjük Dr. Somody Imrét.  Gerhát Imre képviselő: “Ezt nem mondanám, mert mennyit kapunk a Kht-től?” Pásztor Béla polgármester: Kéri a képviselő-testület döntését.  A képviselő-testület 11 igen szavazattal, 2 nem szavazattal, 1 tartózkodás mellett az alábbi határozatot hozta: 89/2005. (IX.27.) Kt. számú határozat:  1.) A képviselő-testület a Misszió egészségügyi intézményen belül lévő és az önkormányzat      tulajdonát képező fizioterápiát a Misszió Kht. részére értékesíti.Az eladási árat 100 MFt + ÁFA összegben állapítja  meg. 2.) A képviselő-testület a Misszió épületében elhelyezkedő rehabilitációs osztályt és az ehhez kapcsolódó tulajdonhányadot, mely a Somody Kft. tulajdona, teljes mértékben megvásárolja 240 MFt + ÁFA összegért.    A vásárlást követően a képviselő-testület a megvásárolt tulajdonjogot a Misszió Kht. részére változatlan áron értékesíti. 3.) A képviselő-testület a Misszió Kht-nél a Somody Kft-nek meglévő 50%-os tulajdonjogot 105 MFt összegért megvásárolja. Az 50%-ot jelentő törzstőkéért az önkormányzat 105 MFt-ot fizet ki a Somody Kft. részére. 4.) A képviselő-testület az önkormányzat és a Somody Kft. között, közmű építés elmaradása miatt folyó pert úgy zárja le, hogy peren kívül megállapodásban 122 MFt összeget a Somody Kft. részére kifizet. 5.) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a Misszió Kht-val valamint a Somody Kft-vel a tárgyalásokat folytassa le  és e határozatnak megfelelő szerződéseket írja alá.      A megvásárláshoz szükséges fedezetet az önkormányzat a 2005. évi tartalék valamint a 2006. évi költségvetési bevétel terhére biztosítja.                   Határidő: 2005. október 10.                             Felelős: Pásztor Béla polgármester”   A jegyzőkönyvből látható, hogy a polgármester ezen a képviselőtestületi ülésen nem adott elfogadható magyarázatot a kötbérfizetés mi­értjeire. Ígérte viszont, hogy erről az ügyről “Az írásos anyagot a képviselők megkapják” – soha nem kapták meg! A képviselőtestület többsége pedig a 89/2005 (IX.27.) sz. képviselőtestületi határozat 4. pontjában (lásd fent) megsza­vazta a 122 millió Ft megfizetését a Somody Kft részére!E képviselő-testületi határozat alapján 2005. október 5.-én az Önkormányzat és a Somody Kft “Egyezségi Megállapodás”-t (9. sz. mell.) kötött, melynek “3./…alapján az Önkormányzat köteles 2006. március 25. napjáig a Somody Kft-nek 122.000.000.-Ft (azaz Egyszázhuszonkettőmillió forint) összeget…átutalással megfizetni…5./…a felek megállapodnak abban, hogy a SOMODY Kft által az 1. pont szerinti per megindításakor lerótt 900.000.-Ft eljárási illetéknek a per szünetelés miatti megszűnésére tekintettel viselendő 270.000.-Ft összegből az Önkormányzat ennek 50 %-át (135.000.-Ft-ot) a per jogerős megszűnésére vonatkozó végzés kézbesítését követő 15 napon belül átutalja a SOMODY Kft. bankszámlájára.6./ A felek kölcsönösen kijelentik, hogy a jelen megállapodásban foglaltak teljesítése   esetén az 1. pont szerinti perrel és a per alapjául szolgáló jogügylettel kapcsolatban egymással szemben semmilyen követelésük nincs és tudomásul veszik, hogy ilyen követelést a másik féllel szemben nem jogosultak érvényesíteni.” A fenti megállapodás alapján az Önkormányzat a 122 millió Ft-t /vélhetően a 135.000.- Ft eljárási illetéket is/ átutalta a Somody Kft számára! A kifizetés jogcíme így jelenik meg különféle nyilatkozatokban és okmányokban:  a.) Az önkormányzat 2006. I. félévi (képviselőknek eljuttatott) költségvetési beszámolójában -17. oldal: 3. sz. melléklet/1 oldal (10.sz.mell.) –  ez áll erről a kifizetésről:       “Ingt. kapcs. vagyon ért. jog /Somody Kft/……………………………122 000 ezer Ft.  b.) Lebek László jegyző 2006. febr. 15-én kelt, Gerhát Imre képviselőnek írt válaszlevelében ezt írja:“Az önkormányzat Somody Imre részére semmilyen kötbért nem fizetett ki, ezt bíróság meg sem állapította.” c.) Pásztor Béla polgármester a 2005. 12. 09-én megtartott lakossági közmeghallgatáson – a fejlesztési célok témakörben  –  így szólt a “kötbér” kifizetéséről (idézet a közmeghallgatásról készült jegyzőkönyvből – (11.sz.mell.): “Az önkormányzat megvásárolta a Missziót. A tárgyalások során abban állapodtunk meg, hogy az önkormányzat 227 MFt-ot fizet Somody Imre részéért mégpedig úgy, hogy 105 MFt-ot a részvényplakettért, 122 MFt-ot a köztünk lévő közműépítési elmaradás perének egyezség alapján történő megszüntetéséért. A rehabilitációt nem mi vettük meg, de a város tulajdonába került úgy, hogy a Misszió KHT. az önkormányzat tulajdonába kerül 2006. január 1-től.  A város így 1 Milliárd Ft értékű épülethez és intézményhez jutott.” d.) Pásztor Béla polgármester Gerhát Imre képviselő írásban  benyújtott interpellációjára adott – 2006. 05. 23-án kelt – válaszában (4.sz.mell.) ezt írja: “Mint Ön előtt ismert a Misszió építése során mind az önkormányzat, mind Dr. Somody Imre 300-300 MFt-ot fordított az építkezésre. Azaz mindketten ennyi pénzt adtunk, hogy felépüljön és működjön az épület.Ebből az összegből egyenként 105-105 MFt került törzstőkésítésre, az egyenként fennmaradó 195-195 MFt összeget pedig véglegesen átadtuk a Missziónak, külön nevesítés nélkül. Azaz Dr. Somody Imrének, amikor az önkormányzat megvette tőle az 50 %-os tulajdonjogát 105 MFt értékért, még a Misszióban maradt a fenti 195 MFt-ja. Dr. Somody Imre ezen összeget kérte még, ha teljesen megszűnik a tulajdona és viszonya a Misszióval.Ezt az összeget közös tárgyaláson lecsökkentettük 122 MFt-ra.Az volt a kérdés, hogy az önkormányzattól milyen címen kerüljön kifizetésre, mivel ez az összeg sehol sem testesült meg önállóan. Legyen adomány, befizetett összeg visszatérítése stb. A felvetődő módok többségénél előkerült a + 25 % Áfa megfizetése is.Mivel alku volt, azt javasoltuk, hogy használjuk fel a köztünk folyó és éppen közös akarattal szüneteltetett pert a kifizetés eszközéül. Ez mutatkozott a legjobb megoldásnak. Így került sor a peren kívüli egyezségre, amely az önkormányzat számára a legkedvezőbb forma volt, hiszen megspórolta az Áfa-t, amely 30.500.000.- Ft lett volna.Az egyezség egyben kizárta azt a lehetőséget is, hogy bármilyen okból ismét előkerüljön a kötbér, amire egyébként a kettőnk közötti jó viszony alapján előtte sosem volt példa.Az önkormányzat – ha olykor egy kicsit pénzhiány miatt késve is – mindig teljesítette a kötelezettségét. A per alapját képező szerződésre vonatkozóan is így volt.A közműveket egyébként sokkal korábban nem szabad megépíteni, mert a nem használatból adódóan sokkal jobban romlanak, mintha használnák.A közművesítésre vonatkozó szerződés dátuma és a teljesítési kötelezettség dátuma azért esik olyan közel egymáshoz, mert a közművesítés már folyt, amikor az adásvételi szerződés aláírásra került. Hiszen erre csak a telekosztás, telekkönyvi átvezetés után kerülhetett sor, amiről mindannyian tudjuk, hogy milyen hosszú időt vesz igénybe.” e.) A polgármester – 9 hónapi hallgatás/gondolkodás után –  2006. jún. 27-i képviselő-testületi ülésen az “Egyebek” napirendi pontban váratlanul (nem szerepelt az előre kiküldött, jelzett napirendi pontok között) – úgy este 11 óra táján – ezt a tájékoztatást adta a képviselő-testületnek (idézet az ülés jegyzőkönyvéből): “c.) Pásztor Béla polgármester: Tájékoztatást ad a Somody-féle perről. Az alku úgy folyt, hogy az önkormányzat megvásárolja Somody Imre 50%-os tulajdonát jelentő Missziót. A Misszió építésére Somody Imre és az önkormányzat 300-300 MFt-ot fordított, melyből 105 MFt-ot törzstőkésítettünk. Somody Imre azt kérte, hogy a fennmaradó cca. 200 MFt-ért kapjon még 200 MFt-ot.  Az alku során ezt az összeget 122 MFt-ra sikerült lealkudni, így az általa betett 306 MFt-ért fizettünk 227 MFt-ot. Kerestük a módját, hogy miként tudjuk úgy megvenni, hogy az jogszerű legyen és erre volt jó az a per, amit Somody Imre indított ellenünk. A pert elhalasztottuk. Nem kötbér értékű az összeg, hanem megoldás értékű. Ez volt a megoldás erre.” A polgármester most sem válaszolta meg az 1996. júl. 02-án megkötött adásvételi szerződés kényes kérdéseit (a rövid közművesítési határidő, a 100.000.- Ft/nap kötbér vállalás és a teljes közművesítés nem teljesítésének miértjeit) és nem válaszolta meg, hogy miért “titkosította” az ügyet a képviselő-testületek és a jegyző előtt 1996-tól 2005-ig!* * *A Kötbér-ügy további gyanút erősítő mozzanatai a.) A Vevő az ingatlant lényegesen a piaci ár alatt kapta meg! (15.sz.mell.) b.) Lebek László jegyző /akinek a kötelezettségvállalások ellenjegyzését és nyilvántartását kell végeznie/ – egy Gerhát Imre képviselőnek címzett, 2006.02.16.-i keltezésű válaszlevelében (13.sz.mell.) állítja – nem tudott e szerződésről és a benne vállalt 100.000,- Ft/nap kötbérről! “E szerződés tartalmát nem ismertem, előttem csak a bírósági kereset után vált ismertté.” Ennek a jegyzői válasznak ellentmondani látszik a Somody Kft jogi képviselőjeként eljáró Garai & Colnár Ügyvédi Iroda által a polgármesternek írt – 1996.09.18. keltezésű – sürgető levelének (14.sz. mell.) ez a részlete: “…A vállalkozó által a közművekkel (ill. azok hiányával) kapcsolatban jelzett kifogásokról személy szerint szóban már többször tájékoztattam az Önkormányzat jegyzőjét és Önt is.” A polgármester Gerhát Imre interpellációjára (3.sz.mell.) adott válaszában ezt írja a jegyző felelősségével kapcsolatban: “A felelősséget felvető kérdésére válaszolom, hogy a felelősség természetesen az enyém. Jegyző Urat ebben nem terheli felelősség.” c.) A város önkormányzati képviselőjeként Gerhát Imre tájékozódni akart az ügyben, mert úgy ítélte meg hogy 122 mFt kár érte az önkor­mányzatot, és mert az Ötv. szerint a képviselőtestület felelős az önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért.  Először 2005. nov. 21-én a jegyzőtől kérte a közérdekű adatokat, aki azt válaszolta nem az ő feladata, mert a kért iratok a polgármesternél vannak. Ezt megerősítette 2006.02. 15-i – Gerhát Imre számára küldött- levelében is:“A kért iratokba betekintést nem a jegyzőnek kell biztosítani, figyelemmel arra, hogy az iratok a polgármester úrnál találhatók. Erről szóbeli tájékoztatást is adtam Önnek.”  Gerhát Imre képviselő további 4 esetben a polgármestertől írásban eredménytelenül kérte a kötbérügyben keletkezett iratokba való betekintés le­hetőségét. Ezek után Gerhát Imre 2006. április 20-án írásban interpellációt (3.sz.mell.) nyújtott be, melyben ismét a kötbér­ügyhöz kapcsolódó kérdéseket tett fel, és ismételten kérte az ügyben keletkezett iratokba való betekintés lehetőségét is. Az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzata szerint a polgármesternek az ápr. 25-i testületi válaszolnia kellett volna az interpellációra. Nem tette meg, csupán bejelentette az interpelláció tényét és azt, hogy 15 napon belül írásban válaszol.  Végül május 23-án írásban válaszolt a polgármester (4.sz.mell.), de nem válaszolt a leg­lényegesebb kérdésekre és nem válaszolt a megismételt betekintési kérelemre sem.  2006. május 25-én Gerhát Imre írásban értesítette a polgármestert (12.sz.mell.), hogy válaszát nem fogadja el. Tekintve, hogy a Hivatal sem szóban sem írásban soha nem utasította el Gerhát Imre kérelmét az 1992. évi LXIII. tv. 20. §(6) szerint, és mindig csak hallgattak róla és nem adták ki a közérdekű adatokat, Gerhát Imre képviselő 2006. május végén a bírósághoz fordult a közérdekű adatok kiadása ügyében. A Budakörnyéki Bíróság  a 5.P.20.671/2006/3. számú perben 2006. nov. 7-én hozott, 2007. jan. 8-án jogerőssé vált ítélete kötelezte az Önkormányzatot a kért közérdekű adatok kiadására, mely végül 2007. március hó 06-án realizálódott. d.) A képviselőtestület elfogadott I. félévi munkaterve szerint a 2006 januári ülésén napirendi pontként a polgármesternek be kellett volna számolnia a teljes kötbér-ügyről “Beszámoló a Ligetek térségében történt korábbi ingatlanértékesítésekről” címmel. Ám, nem került a januári képviselő­testületi ülés napirendi pontjai közé. Kérdésre a polgármester azt mondta, majd a kö­vetkező januári ülésen beszámol. Nem volt következő januári ülés.e.) Az önkormányzat Jogi, Ügyrendi és Közbiztonsági Bizottsága május 15-i ülésén Gerhát Imre bizottsági tagként szóban pa­naszt tett mind az iratbetekintés, mind a munkaterv szerinti polgármesteri beszámoló elmaradása ügyében. Javasolta rendkívüli testületi ülés összehívását a kötbér-ügy megtárgyalására.A bizottság úgy döntött, hogy a következő ülésen legyen napirenden a polgármester beszámoló­ja. A következő képviselő-testületi ülés május 23-án volt, ám most sem került napirendre a “Beszámoló a Ligetek térségében történt korábbi ingatlanértékesítésekről” címen sem a kötbér-ügy.Nyilvánvaló, hogy így a képviselőtestület nem tudta – a lojális többség láthatóan nem is akarta – megtudni, hogy sérült-e az önkormányzati érdek, – ha igen, milyen mértékben, van-e, ki a felelőse az ügynek.f.) A 122 mFt kifizetés „meg nem fogható dolog” ellentételezésére szolgált “mivel ez az összeg sehol sem testesült meg önállóan” – ahogyan a polgármester indokol (4.sz. mell.). Azért nem mert “az egyenként fennmaradó 195-195 MFt összeget pedig véglegesen átadtuk a Missziónak, külön nevesítés nélkül.”Vagyis mind az Önkormányzat, mind az S+G Kft úgy mondott le véglegesen ezen összegekről, hogy annak későbbi visszakövetelése/megtérítése jogosan már nem kivitelezhető! /Úgy emlékszem, hogy az S+G Kft-nél lényegesen kevesebb összegről van szó. lásd: Misszió átvilágítását tartalmazó Szakvélemény/. g.) Érdekes az Eladó és Vevő között 1996-ban megkötött adásvételi szerződés (1.sz.mell.) következő kitétele is: “3/….Az Eladó a jelen szerződés aláírásával elismeri és nyugtázza, hogy az Ingatlanok vételárát a Vevő helyett Dr. Somody Imre (1046 Bp. Kinizsi u. 11.) a jelen szerződés aláírása előtt kifizette, amely kifizetést az Eladó a vételár vevői kiegyenlítésének tekint.” (Vélhetően dr. Somody kölcsönt adott az önkormányzatnak és a polgármester a képviselő-testület megkerülésével a szerződésbeli ingatlanokkal törlesztett.)h.) Pásztor Béla polgármester a 2005. IX. 25-ei képviselő-testületi ülésen (jegyzőkönyv részlet fentebb) ezt mondta: „A Somody úrral megkötött szerződésben lovastanya és kúria építése szerepelt, nem utak építése.”Az adásvételi szerződésben (1.sz.mell.) ez áll:7./ Az Eladó a jelen szerződés aláírásával kártérítési felelősség terhe mellett kijelenti, hogy az 1. pontban körülírt ingatlanok beépíthetők, azokat a Veresegyház Önkormányzat általános rendezési tervében, ill. részletes rendezési tervében semmilyen korlátozás/vagy építési előírás nincs.  Az üggyel kapcsolatban felmerülő legfontosabb kérdések:A polgármestera.) Miért adta el ár alatt a területet képviselőtestületi döntés nélkül? b.) miért vállalt indokolatlanul rövid határidőt, 13 napot a közművesítésre, amikor  “A telekalakítás az adásvételi szerződés megkötésének időpontjában az ingatlan-nyilvántartásban még nem került átvezetésre, hanem a telekalakítási eljárás jogerős befejezését megelőzően kötötték meg a felek a szerződést.” “…megállapítható, 1996. július 2-án, a szerződés időpontjában a telkek, a telkeken létesítendő utak nem voltak kijelölve, …”“A szerződéskötés időpontjában mindkét fél által elfogadott tény volt, hogy a megvásárolt 66 ingatlanon a közvetlen (víz, villany, gáz, telefon, csatorna) közmű nincs kiépítve, és sem a telkek, sem az utak, közvilágítás (közvetetten kapcsolódó közmű) nemhogy kiépítése, de a kijelölése sem történt meg.” /részlet az Önkormányzat Pest Megyei Bírósághoz benyújtott ellenkeresetének 2. pontjából. (2.sz.mell)/.c.) miért vállalta a napi 100.000,- Ft-os kötbért az önkormányzat terhére az előző pontban ismertetett körülmények ellenére,d.) miért nem teljesítette/fejezte  be “hiánytalanul” a szerződésben vállalt közművesítést hét és fél éven át ilyen súlyos kötelezettségvállalás után – vevői felszólítások, kötbérigény bejelentés és állítólagos szóban történő határidő-módosítások ellenére sem, e.) miért hallgatta el a képviselő-testületek elől 1996-tól 2005-ig e szerződést, a benne képviselőtestületi felhatalmazás nélkül vállalt kötbért, a nem teljesítést, a következményeket és a Somody Kft által kezdeményezett pert,f.) miért nem számolt be részletesen és írásban (ezt ígérte) a képviselő-testületnek, amikor az ügy kitudódott,g.) miért nem biztosította 2005. decemberétől 2007. március elejéig az ügyben keletkezett iratokba betekintési lehetőséget Gerhát Imre képviselő számára?h.) Jogszerűen fizetett-e ki a Veresegyház Város Önkormányzata 122 mFt-ot  a Somody Kft-nek?   i.) Történt-e Áfa csalás 35 mFt értékben? Miután az ügyről a képviselő-testület (és Gerhát Imre képviselő sem) nem kapta meg a megfelelően részletes és normális ember számára elfogadható válaszokat/tájékoztatást, és mert az ügy bonyolult összefüggéseket hordozhat magában, mi – akik vállaljuk e kezdeményezést – úgy gondoljuk, hogy csak ügyészségi vizsgálat képes kideríteni, hogy – állt-e valakiknek érdekében, hogy együtt legyen a per alapját képező 267,- mFt kötbér-tömeg,- érte-e anyagi kár és milyen mértékben a köztulajdont /az önkormányzatot/,         – az ár alatti értékesítés miatt         – a kötbér keletkezése miatt- a 122 mFt kifizetés jogcíme és maga a kifizetés jogszerű volt-e, – történt-e 30.5 mFt jogtalan Áfa-visszatartás (lásd 4.sz.mell.)

– történt-e bármilyen súlyú mulasztás, károkozás, visszaélés, törvénysértés,

– helye van-e felelősség és kártérítés megállapításának vagy más  törvényi szankcionálásnak! Megjegyzés: Az eddigiekből kiderül, hogy a „kötbér-ügy” szoros kapcsolatban áll az önkormányzat-S+G Kft – Dr. Somody Imre közösen megépített (1998-99) Misszió Egészségügyi Központ vagyonmegosztási dolgaival, melyek először 2003-ban kerültek a képviselő-testület elé! E dolgokba enged betekinteni két okmány:  – Dr. Printz és Társa Nemzetközi Könyvvizsgáló Kft. 2002. októberében készült „A Misszió Egészségügyi KHT 1999., 2000., 2001., és 2002. I. félévi működésének és gazdálkodásának átvilágításáról” szóló jelentés.      (Ügyvéd Úrnak korábban átadtam)- A 2003.02.11-ei képviselőtestületi ülés jkv. kivonata a MISSZIÓ vagyoni helyzetéről (15.sz.mell.)