Testületi – 2015. január 15.

Jelenlévők:
minden képviselő, a Gamesz vezetője, a Veresi Krónika szerkesztője, az építészeti osztály, adó osztály, valamint civilként megfigyelő Tóth József.

Napirendi pontok:

1.) Társasházi bérlakások megvásárlása
2.) Veresegyház, Mogyoródi u. 6. szám alatti ingatlan megvásárlása

Az első pontnál Gáncs Gábor képviselő két kérdést intézett a polgármesterhez. 1. Miért kellett rendkívüli ülést összehívni, a tárgyalandó két pont ezt nem indokolta, s a jövő héten lesz rendes ülés is. (A kérdés megválaszolatlan maradt!)
2. A bérlakások vásárlásánál a szerződés 9. pontjában az önkormányzat kezességet vállal a kivitelező által felvett hitelre….jól értelmezi-e, hogy ez így van?———Válasz: IGEN!

Szavazás:
1. nem ( Gáncs Gábor) 2 tartózkodás (Szalontai Boldizsár, Dr.Marik György) A vásárlási javaslat elfogadva.

A következő napirendi pont a református iskola parkolója melletti „Leszák” ház megvásárlása, mely 23 millió Ft.
1.tartózkodás (Gáncs Gábor) a javaslat elfogfadva.

Határozati javaslat:

1./ Veresegyház Város Önkormányzata úgy dönt, hogy megvásárolja a TP Komplex Zrt-től az 5785/132 hrsz-ú telkeken épülő 30 lakásos épületeket a hozzá tartozó telekkel és gépkocsi parkolókkal együtt. A vételár összege bruttó 453.853.550,-Ft – a melléklet szerinti lakásoknál egyenként feltüntetve – melyet egy részletben kell megfizetni, a jogerős használatba vételi engedély megszerzését követően, legkésőbb 2017. október 1-ig. Eladó előteljesítést elfogad.

2./ A kiadások fedezete a 2017. évi költségvetésben, a beruházási kiadásokon belül, az ingatlanvásárlásra – ezen belül bérlakás vásárlásra – betervezett összeg.

3./ A képviselő testület felhatalmazza a polgármestert, hogy fentiekkel kapcsolatos iratokat, szerződéseket aláírja.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester

H a t á r o z a t i j a v a s l a t

1./ Veresegyház Város Önkormányzata Képviselő-testülete hozzájárul a Veresegyház belterület, 1574 hrsz-ú, (természetben: Veresegyház, Mogyoródi utca 6.) kivett lakóház, udvar, gazdasági épület megnevezésű, 615 m2 alapterületű ingatlan megvásárlásához Leszák Péter tulajdonostól (Leszák Sándorné haszonélvezeti jogának törlése mellett) összesen 23.000.000,-Ft, azaz Huszonhárommillió forint vételáron. A vételár kifizetése a 2015. évi költségvetésben ingatlanvásárlásra elkülönítendő keretet terhére történik meg.

2./ A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert az Ingatlan adásvételi szerződés aláírására. Egyben felhívja a Jegyzőt, hogy a fenti ingatlanvételből keletkező változást a vagyon-nyilvántartásban és a Földhivatali ingatlan-nyilvántartásban vezettesse át.

Határidő: azonnal
Felelős: Polgármester

Forrás: Tóth József – Veresegyházon hallottam facebook csoport