Veresegyház gazdálkodása: rövid távon veszélyeztetett

Az Állami Számvevőszék 15 napon belül válaszol a részletes kérdéseinkre, de kutatási eredményeit már nyilvánosságra hozta. Talán a legdurvább ezek közül, hogy Veresegyház pénzügyi kölcsönöket ad. Azaz miközben nem bank, az Ön adóforintjait – kedves helyi olvasónk – szórja szét. Mert szétszórja véleményünk szerint, de hogy az ÁSZ-nak sem tetszik ez, s hogy az eladósodási spirál miatt azonnali cselekvéstervet javasol, az is látszik a jelentésükből. Szóval egy olyan önkormányzat ad kölcsönöket, aki maga is rosszul gazdálkodik, és maga is állandó likvidhitelekre kényszerül.

AZ ÁSZ JELENTÉSÉT OLVASHATJA ALÁBB

Veresegyház Város Önkormányzata pénzügyi egyensúlyi helyzete

A vizsgált időszakban a kötelező feladatok ellátását biztosító szervezeti keretekben végrehajtott változás (bölcsőde alapítása, óvodai tagintézmények létrehozása) a 2007-2009. években átlagosan 192,0 millió Ft, a 2010. évben 255,3 millió Ft kiadási többletet okozott. A 2010. évi 3413,4 millió Ft működési kiadásból a kötelező feladatok részesedése 86,9% (2966,2 millió Ft), az önként vállalt feladatoké – a 2007-2009. évek átlagosan 16,5%-os (482,7 millió Ft-os) arányához képest csökkent – 13,1% (447,2 millió Ft) volt. Az Önkormányzat kiadásmegtakarító intézkedéseket nem hozott, a 732,6 millió Ft-ban kimutatott bevételt növelő intézkedésekkel nem tudta stabilizálni a pénzügyi egyensúlyi helyzetét.

Az Önkormányzat folyó költségvetési egyenlege 2007-2010. évek között összesen 2636,8 millió Ft megtakarítást mutatott. A folyó bevételek növekedésében meghatározó szerepe volt a helyi adóbevételek növekedésének. A pénzügyi kapacitás a 2009. évet kivéve negatív értéket mutatott, a 2008. évben -4084,7 millió Ft volt, mivel ez évben a kötvénykibocsátásokkal kiváltott adósságszolgálattal együtt 4275,7 millió Ft összegű tőkét törlesztettek.

A pénzügyi egyensúlyi helyzet alakulását alapvetően meghatározta, hogy a fejlesztési kiadások az összes kiadás 37,8%-át tették ki 2007-2010 között. A felhalmozási költségvetés 2007-2010 közötti hiánya 3642,2 millió Ft volt.

Az Önkormányzat a vizsgált időszakban 13 840,4 millió Ft értékű beruházást folytatott és indított el, amelyből 2010. év végéig 7443,9 millió Ft kifizetés teljesült. A fejlesztésekhez kapcsolódó aktív pályázati tevékenység eredményeként a 2010. évet követően fennálló 6396,5 millió Ft összegű kötelezettségvállalás teljesítését 934,7 millió Ft (14,6%) saját forrásból, 4451,5 millió Ft (69,6%) EU-s támogatásból, 1010,3 millió Ft (15,8%) hitelből tervezik biztosítani. A szabad pénzeszközből az előfinanszírozás nem oldható meg, a hitel felvétele pedig kockázatot jelent a vállalt fejlesztések jövőbeni finanszírozhatósága szempontjából. Az Önkormányzat által 2011. év I. félévben beadott, elbírálás alatt álló pályázat tervezett bekerülési költsége 273,0 millió Ft, amelyet 173,0 millió Ft hitelből, 100,0 millió Ft EU-s támogatásból tervez megvalósítani.

A likviditást állandósult folyószámlahitel, és munkabérhitel mellett egyéb likvid hitelek, kölcsönök biztosították. A fejlesztési forráshiányt hosszú lejáratú fejlesztési célú hitelekkel, kötvények kibocsátásával, kölcsönökkel finanszírozták. A 8264,5 millió Ft-ot kitevő, egyéb likvid hitelek és kölcsönök felvétele nagyrészt a helyi önkormányzati és a központi szabályokkal ellenétesen történt. A kötelezettségállomány emelkedésével együtt járt az Önkormányzatot terhelő kamatkiadások növekedése is.

Az Önkormányzat pénzintézetekkel szemben fennálló adósságállománya a 2006. év végéről 2011. év I. félév végére 3857,6 millió Ft-ról, 6347,4 millió Ft-ra, 64,6%-kal emelkedett. A 2011. év I. félév végi pénzintézeti kötelezettség 357,0 millió Ft, valamint 26 170,4 ezer CHF volt, amely három kötvény kibocsátásából, kettő hosszú lejáratú fejlesztési hitelből, folyószámla- és munkabér-megelőlegezési hitel igénybevételéből keletkezett. Ezek miatt az Önkormányzatnak a 2011-2013. években várhatóan 404,9 millió Ft és 6 211,9 ezer  CHF tőke és kamatfizetési kötelezettsége keletkezik. A 2011. év I. félév végén szállítói tartozások, rövid lejáratú kölcsönök és egyéb kötelezettségek jogcímén további 1886,1 millió Ft fizetési kötelezettség állt fent. Az Önkormányzatnál a vizsgált időszakot követően is pozitív működési egyenleg várható, amely azonban az adósságszolgálat teljes összegére nem nyújt fedezetet. A kötelezettségek fedezeteként figyelembe vehető még a 645,0 millió Ft helyi adó, vevő- és kölcsöntartozás. Az Önkormányzat kedvezőtlen pénzügyi egyensúlyi helyzete ellenére rendszeresen nyújtott kölcsönt. A további finanszírozási többletterhet jelentő, részben  idegen forrásból, nagyrészt szabálytalanul nyújtott kölcsönök állománya 2011. év I. félév végén 357,1 millió Ft volt. A 2014. évet követően a pénzintézeti kötelezettségek várható tőke és kamatfizetési kötelezettsége 348,2 millió Ft, továbbá 27 288,7 ezer CHF, melynek fedezetét a működésben megképződött jövedelem részben jelentheti.

Az Önkormányzat kettő kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaságának a pénzügyi helyzete nem stabil. Működési kockázatot jelent, hogy az egyiknek az Önkormányzattal szembeni kölcsönből származó kötelezettsége 2011. június 30-án 109,5 millió Ft, hitele 35,0 millió Ft volt.

A 2007-2010 között elszámolt értékcsökkenés 1616,5 millió Ft, az eszközpótlásra fordított kiadás 250,0 millió Ft volt. A zárszámadás keretében nem mutatták be az értékcsökkenés és az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadás alakulását, az eszközök használhatósági fokát.

A korábbi ÁSZ ellenőrzés során a pénzügyi egyensúly javítására tett javaslatok közül négy megvalósult, hat részben teljesült, kettő realizálása nem történt meg. A fejlesztések megvalósítására, a pénzügyi egyensúly biztosítására, az adósságállomány keretek között tartására, a hitelek, a szállítói és kötvény tartozások kifizetésére vonatkozó javaslatok ellenére a pénzügyi egyensúlyi helyzet nem javult, felhalmozási kiadás és hitelállomány tovább nőtt. A likvid hitelek felvétele céljából meghatározott értékhatárt túllépték, a követelések, hátralékok beszedése a tervezettől elmaradt. A fejlesztési projektek utófinanszírozásából várható pénzügyi terhek hatásainak elemzésére, figyelembevételére nem került sor. A költségvetési rendelet utolsó előirányzat módosításának határidejét nem tartották be. Nem kezdeményezték az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságoknál a szükségese ellenőrzéseket.

Mindezek alapján az Önkormányzata pénzügyi egyensúlya rövid távon veszélyeztetett. A pénzügyi egyensúly gyors helyreállítására és hosszú távú fenntartására az Önkormányzatnak fel kell készülnie.

Javaslatok a Polgármesternek

–          Terjesszen a Képviselő-testület elé intézkedési tervet, amely a pénzügyi egyensúly gyors helyreállítása és hosszú távú fenntarthatósága érdekében reorganizációs programot tartalmaz, a bevételszerző és kiadáscsökkentő lehetőségek feltárására, a bevételek növelésére, a kintlévőségek behajtására, a kiadások csökkentésére, a kiadások és forrásaik összhangjának megteremtésére, az önként vállalt feladatok finanszírozhatóságára, a lejárt szállítói állomány rendezésére irányul. Biztosítsa a likviditást a felülvizsgált likviditás terv, kedvezőbb kamatkondíciójú források, a projektek pénzügyi hatásainak, a kötelezettségek finanszírozási forrásainak figyelembe vételével. Képezzen egyensúlyi tartalékot az adósságszolgálat teljesítése érdekében. A pénzügyi stabilizáció érdekében csak kivételesen indokolt esetben tegye lehetővé kölcsönök nyújtását, vizsgálja meg a felvett kölcsönök hosszú távú kötelezettséggé történő átalakításának lehetőségét, továbbá hangolja össze a tartós kötelezettségvállalásokat a várható többletbevételekkel. Vizsgálja felül a tervezett beruházásokat, fenntarthatóságukat, a kötelezettségek finanszírozási forrásait, a tervezett beruházásokkal kapcsolatos döntéseket. Az adósságot keletkeztető kötelezettségvállalásról szóló döntéskor mutassa be a várható pénzügyi kockázatokat, a visszafizetés forrásait.

–          Tartsa be a hitel, kölcsön felvételére, nyújtására vonatkozó helyi és központi szabályokat. A hitel, kölcsön felvételéről kizárólag a Képviselő-testület döntsön, kölcsön nyújtására csak kivételesen indokolt esetben kerüljön sor.

–          Mutassa be a Képviselő-testületnek az értékcsökkenés összegét, és ezzel összevetve az elhasználódott eszközök pótlására fordított tényleges kiadásokat, az eszközök használhatósági fokának alakulását.

–          Terjesszen intézkedési tervet a Képviselő-testület elé a kizárólagos tulajdonú gazdasági társasága pénzügyi helyzetének stabilizálása érdekében. Tájékoztassa rendszeresen a gazdasági társaságok kötelezettségállományának alakulásáról.

Javaslatok a Jegyzőnek

–          Gondoskodjon a kölcsönökkel kapcsolatos kötelezettségvállalást megelőző ellenjegyzés, a kölcsönszerződésekből adódó egy éven belül esedékes kötelezettség mérlegben való bemutatásáról, a devizában fennálló kötelezettségek pénzügyileg realizált árfolyam-különbözetének a jogszabályok betartásával történő elszámolásáról, a kölcsönkövetelések biztosítékáról, fedezetéről, az önkormányzati többségi tulajdonú gazdasági társaságok ellenőrzésének végrehajtásáról.

–          Gondoskodjon arról, hogy a kizárólagos tulajdonban álló és korlátozottan forgalomképes vagyont – kivéve, ha a korlátozottan forgalomképes vagyon esetében az Önkormányzat a megterhelést megengedően rendelkezik – ne terheljék meg. [1]

Az elkészített jelentés az interneten, a www.asz.hu címen olvasható. Az Állami Számvevőszékkel kapcsolatos friss hírek a www.aszhirportal.hu oldalon találhatók.


[1] A számvevőszéki jelentésben felhívtuk az Önkormányzat figyelmét, hogy az ellenőrzéssel érintett időszakot követően módosult az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 84. §-ának (4) bekezdése. E szerint a helyi önkormányzat hitelfelvétele, kötvénykibocsátása fedezetéül az önkormányzati törzsvagyon nem használható fel. Erre a javaslat végrehajtása során figyelemmel kell lenni.