Lakossági fórum, mint VICC

Ez valami vicc? 24-én meghirdetni másnapra egy ilyesmit? – Kérjük a jegyző urat, aki mégiscsak ismeri a szakmáját és emberileg se hisszük, hogy ezt az eljárást elfogadhatónak tartja, hogy cselekedjék legjobb belátása szerint. Véleményünk szerint egy ilyen megalázó meghívásra nem kell elmenni, nem szabad partnerrá válni az ilyesminek még hallgatói szinten sem.

Bővebben alább nyílt levelet intézünk a képviselőkhöz is.

 

Tisztelt Képviselők!

A polgármester csak 1 nappal előbb értesítette a lakosságot a fórum
tartásáról. Ez csak úgy értelmezhető, hogy nem akarja, hogy sokan
részt vegyenek, ami csak azt jelentheti, hogy nem a demokrácia barátja.
Ugyanakkor a jogszabályoknak sem tesz eleget, amit az alábbi
hivatkozással támasztunk alá.

SZMSZ-ből:
*17.§*
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETALKOTÁS

(3) A képviselő-testület állást foglal a rendelet tervezetének
előkészítéséről. Meghatározza az előkészítés menetét, az egyeztetés és
vitafórum rendjét. A tervezet elkészítésével megbízhatja bármely
bizottságát és külső szakértő közreműködését is kérheti.

*23.§*
* *A POLGÁRMESTER

(3) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő
feladatai különösen:

a) segíti a képviselők munkáját,
b) összehívja és vezeti a testület üléseit,
c) képviseli az önkormányzatot,
d) szervezi a településfejlesztést és a közszolgáltatásokat,
e) biztosítja a demokratikus helyi hatalomgyakorlás, a közakarat
érvényesülését,
f) gondoskodik a testület működésének nyilvánosságáról, a helyi fórumok
szervezéséről,
g) támogatja a lakosság önszerveződő közösségeit, kapcsolatot tart a
helyi pártok és társadalmi szervezetek, egyesületek, civil szerveződések
vezetőivel,
h) az önkormányzati rendeletek és határozatok végrehajtásáról gondoskodik.

LAKOSSÁGI FÓRUM* *
*28.§*

(1) A képviselő-testület szükség szerint, de legalább évente egy esetben
közmeghallgatást tart, ahol az állampolgárok és a helyben érdekelt
szervezetek képviselői kérdést tehetnek fel, közérdekű bejelentést és
javaslatot tehetnek.

(2) A közmeghallgatás, városgyűlés helyéről, idejéről, az esetleges
ismertetésre vagy tárgyalásra kerülő tárgykörökről a hirdetőkön és a
sajtón keresztül a rendezvény előtt legalább 15 nappal a lakosságot
tájékoztatni kell.

(3) A lakosság közvetlen tájékoztatása érdekében – a település adott
térségét közvetlenül érintő kérdésekről – városrészi fórumot kell
tartani, amelyről a képviselő-testület tagjai értesítést kapnak.

Veresegyház Város Polgármesteri Hivatalának ügyrendje
1.) Építési Iroda
– Lebonyolítja a tervkészítés során szükséges szakhatósági
egyeztetéseket, lakossági és önkormányzati fórumokat;