Képviselő-testületi ülés – 2008.05.20

A beszámolómat most is azzal kell kezdenem, hogy a képviselő-testületi ülés meghívója – az SZMSZ előírásival és a polgármester ígéretével szemben – most sem lett a város honlapjára feltéve, pedig 2008. július 1-től nem csak ezt lesz kötelező elektronikusan közzétenni a honlapon a 2005. évi XC. törvény szerint, hanem a jogszabálytervezeteket, azok előkészítő anyagait, valamint a nyilvános ülésekre benyújtott előterjesztéseket, továbbá a szavazati adatokat is.

De nem csak az önkormányzat honlapja nem tájékoztatja a lakosságot, hanem már a helyi újság sem, mert már nincs. Ezt kompenzálja ugyan, hogy a Tavirózsa Rádió rendszeresen közvetíti a testületi ülést, azonban ez nem az önkormányzat érdeme.

Szerencsére Tatár Sándor képviselő értesítése miatt még idejében értesültünk az ülés időpontjáról és tervezett napirendi pontjairól.

Az alábbiakban röviden összefoglalom a történéseket.

Első napirendi pontként tájékoztató hangzott el a református iskola építéséről. Az iskola építése alapjában véve pályázati pénz elnyerésének feltételezésére épül, de eddig még csak a pályázat befogadása történt meg. Ha ez sikeres lesz, akkor 2010-re remélhetőleg elkészül. Addig is, a szeptemberi két osztály indításához a jelenlegi református iskolát bővítik.

Második napirendi pontként a Misszió Egészségügyi Központ beszámolóját hallhattuk. A pénzügyi helyzetre az jellemző, hogy évente kb. 120 millió Ft veszteséget termel (a 2007-es évben ez számvitelileg jócskán meghaladta a 200 milliót, de ezt az előző évről való áthúzódó terhek okozták). Nem volt azonban arról szó, hogy ez hogyan viszonylik az önkormányzat számára egészségügyi célra kapott normatív támogatáshoz. Ha ugyanis ez a támogatás hasonló nagyságrendű, akkor azt minden évben át kell utalni, és ezzel rendben van.

Az OEP-pel folytatott per folyamatban van. Ha ezt megnyerik, akkor a felhalmozott veszteség csökkenthető, ha nem akkor komoly gondok merülnek fel. De gond várható a tavaly felvett 100 millió Ft hitel visszafizetésével is, – amihez az önkormányzat kezességet vállalt, – ugyanis nyilvánvalóvá tették, hogy feltehetően az augusztusi esedékességkor jelentkezni fognak pénzigénnyel. (Természetesen ez nincs benne a költségvetésben.)

A pénzügyi gondok megoldására elvileg két lehetőség van: Vagy minimális ellátási szintre csökken a működése, vagy előremenekülve fejlesztésekbe kezdenek, bővítik a térítéses szolgáltatásokat és keresztfinanszírozással egyensúlyba kerülnek. Ez utóbbi érdekében pályáznak.

Remélem sikerül áthidalni a problémákat, mert a magyar egészségügy rendbetétele még nagyon sokat várathat magára, addig pedig jó volna támogatásokkal fenntartani.

Harmadik napirendi pontként a gyermekvédelem helyzetéről volt beszámoló. Az állami támogatások feltételei értelmetlenül túl szigorúak, (feltehetőleg a megszorító intézkedések hatására) ezért a munkaszervezéssel ügyeskedni kell.

Negyedik és ötödik napirendi pontként a környezetvédelmi, valamint a természetvédelmi rendeletet tárgyalták, illetve fogadták el. A részleteket illetően még pontosítások történnek, a képviselők júniusban bejárják a természetvédelemre javasolt területeket.

Hatodik napirendi pontként a közlekedési táblák felülvizsgálatával kapcsolatos munkájának állapotáról számolt be Fehér István alpolgármester. Ebben a munkájában két veresi szakember segítette önzetlenül. Fehér István elmondta, hogy a munka akkor folytatható eredményesen, ha egy közlekedési koncepcióra épül, aminek amúgy is lennie kéne. Nem derült ki teljesen világosan, hogy ilyen van-e vagy sem, illetve, hogy akkor mi lesz a koncepcióval, de a képviselők a város közlekedési állapotáról aktívan anekdotáztak és több ötletüket adták közre. (Hát így folyik a munka.)

Hetedik napirendi pontként egy a rendezési terv módosítására javaslatot tevő ad-hoc bizottságot állítottak fel. Mint tudjuk ide jutott az az alku, amely a rendezési terv elfogadására köttetett. Nagy István képviselő úr erőlködött azon, hogy a rendezési tervet egy évben csak egyszer lehessen módosítani, de lenyomták, mert ez nem egy időszaki ad-hoc bizottság témakörébe tartozik. (Úgy látszik már neki is elege van a tervszerűtlen működésből, bár alapvetően Tatár Sándor múltkori – Integrált Városfejlesztési Stratégiájának kapcsán felvetett azonnali – övezeti átsorolása ellen irányult, amelyben a BD-nek szánt területet kivette volna az iparterületek közül és azt a GE túloldalára tette volna, amivel az alku ígérvénye teljesítve lett volna.)

Egyébként jogszabályellenes az a gyakorlat, amely az elfogadott rendeleteket teszi csak közszemlére véleményezés céljából, amikor az SZMSZ 17. § (7) bekezdése szerint egyértelműen a „rendelet-tervezetet” kell. Meg kell jegyezni, hogy korábban még ez sem történt, így ez akár előrelépésnek is értelmezhető volna.

Nyolcadik napirendi pontként a Közigazgatási Hivatalnak a helyi népszavazásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi kifogása miatt módosították a rendelet. Ugyanis az történt, hogy a Közigazgatási Hivatal Törvényességi Osztálya igazat adott az ÉVE azon állításának, hogy törvénytelen volt az, amelynek során (röviden fogalmazva) a Legyen-e BD Veresegyházon kérdésből, – amit a testület fogalmazott meg és egyedül Zsolt Péter képviselt a PB beépített embereivel szemben, – A Kisrét utcában legyen-e a BD kérdés lett egy törvénytelen önkormányzati paragrafus alapján felállított 3 tagú bizottság átfogalmazása miatt. (Ezért hirdettünk bojkottot.) Erre egyedül Tatár Sándor emlékeztetett, majd a kifogásolt paragrafust vita nélkül eltörölték.

Világosan kell látni, hogy a törvénytelen paragrafus nem valami szerencsétlen véletlen folytán született. Azzal – feltehetőleg – a polgármester sokat bütykölt, amikor a rendeletet megalkották. Nem hihető, hogy egy ilyen tapasztalt vén róka hozzá nem értésből, vagy butaságból eredően hagyta meg e paragrafust. Sokkal inkább az hihető, hogy a befolyásának érvényesítésére tetette bele kedvenc jegyzőjével, aki azóta már szerencsére a nyugdíját élvezi.

Kilencedik napirendi pontként az egyebek témakörben a képviselők tobzódtak annak bejelentésével, hogy hol vannak lyukak az utakon, amiket be kell tömni. A polgármester megígérte, hogy intézkedik.

Sajnos nem tudják, hogy egy 15 ezres városban nem személyes közreműködéssel, kézi irányítás alapján kell a lyukakat betömni, (egy kis faluban még talán ez hatékony), hanem egy olyan rendszert kell kialakítani, amely üzemszerűen működik, és ezért nem keletkeznek lyukak, vagy ha mégis, akkor azt a kialakított szabályoknak megfelelően az intézményi struktúra üzemszerűen javítja ki anélkül, hogy személyes közbenjárásra volna szükség. Így azonban egyesek felé szívességnyújtásra van lehetőség.

A lyukak szaporodni látszanak.